Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp, pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorów wewnętrznych oraz pracowników kontroli wewnętrznej.

Data:
8 czerwca 2018 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp, pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorów wewnętrznych oraz pracowników kontroli wewnętrznej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

Program:
Moduł 1:

1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:

 • zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych,
 • prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,
 • pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.

2) Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień,

3) Szacowanie wartości zamówienia:

 • podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • pozyskiwanie informacji niezbędnych w procesie szacowania,
 • dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części,
 • zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych – tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

Moduł 2 – Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy:

I. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:

1) Procedura udzielania zamówień podprogowych:

 • tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€,
 • opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”,
 • kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady z pzp warto zastosować,
 • efektywne formy upublicznienia zamówienia,
 • zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.

2) Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),

3) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

 • definicja umowy oraz podstawa prawna,
 • forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • opis warunków wykonania umowy,
 • dopuszczalność zmian umowy,
 • określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.

4) Środki ochrony prawnej.

II. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie:  działalności badawczej, naukowej i rozwojowej; działalności kulturalnej; działalności oświatowej;  rewitalizacji:

1) Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.

2) Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.

3) Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.

III. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.

IV. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:

1) Wykaz usług o charakterze społecznym.

2) Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.

3) Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.

4) Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.

Moduł 3 – Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:

 • czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego,
 • zasady konstruowania procedur,
 • co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego,
 • zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty,
 • procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych,
 • przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.

Moduł 4 – Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: przegląd najczęściej popełnianych błędów; odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publ.; odpowiedzialność i skutki w przypadku proj. unijnych.

Prowadzący:
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 6 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole