Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ i inne wyłączone z obowiązku stosowania pzp z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy prawo zamówień dla zamówień poniżej 130 tys.zł

Data szkolenia

02-06-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.05. wynosi 335,75 zł

Po 26.05. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe); pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.

Korzyści:
Przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł obowiązujących od 1 stycznia 2021r. oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających efektywne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych oraz racjonalne i celowe dokonywanie zakupów. Dlatego też przedstawione zostaną również zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

Program:
1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy: prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych; zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w kontekście zamówień wyłączonych z Pzp; ochrona danych osobowych w zamówieniach wyłączonych z Pzp; planowanie zamówień publicznych – plan postępowań w obecnej i nowej ustawie Pzp; obowiązki sprawozdawcze w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp.
2) Zasady szacowania wartości zamówienia: agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości; zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej; tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług oraz w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego; tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych; tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców; dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części; szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
3) Procedury udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: definicja zamówień bagatelnych w nowej ustawie Pzp; katalog zamówień wyłączonych z Pzp ze względu na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem nowej ustawy Pzp; procedura udzielania zamówień podprogowych – jaki tryb wybrać: tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, czy zakupy „w sklepie – z półki”; pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych; efektywne formy upublicznienia zamówienia; obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dla zamówień powyżej 50 tys.zł; definicja najkorzystniejszej oferty; ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej; dokumentowanie postępowania.
4) Umowa w zamówieniach „podprogowych”: definicja umowy oraz podstawa prawna; forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna; opis warunków wykonania umowy; dopuszczalność zmian umowy.
5) Zamówienia poniżej 30 tys. € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot. kwalifikowania wydatków: zasady udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych; wytyczne dla zamówień wyłączonych z Pzp; obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym; ścieżka postępowania dla zasady konkurencyjności; zamówienia publiczne poniżej 50 tys. zł; obowiązki informacyjne; zapytania ofertowe – co muszą zawierać, do kogo kierujemy, różnica pomiędzy zapytaniem ofertowym a rozeznaniem cenowym rynku; kryteria wyboru oferty w zasadzie konkurencyjności; wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą; obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.
6) Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych, z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Pzp: zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej; zamówienia w działalności kulturalnej; zamówienia w zakresie działalności oświatowej; zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji.
7) Wewnętrzne procedury zamówień publicznych: czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego; procedury wewnętrzne a wewnętrzny system zarządzania (standardy kontroli zarządczej a dokumentowanie procesów i zadań); cel wdrażania procedur wewnętrznych; zasady konstruowania procedur – co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego; przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.
8) Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp: przegląd najczęściej popełnianych błędów; odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 28 maja 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ i inne wyłączone z obowiązku stosowania pzp z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy prawo zamówień dla zamówień poniżej 130 tys.zł

Czerwiec 2 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe); pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.

Korzyści:
Przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł obowiązujących od 1 stycznia 2021r. oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających efektywne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych oraz racjonalne i celowe dokonywanie zakupów. Dlatego też przedstawione zostaną również zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

Program:
1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy: prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych; zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w kontekście zamówień wyłączonych z Pzp; ochrona danych osobowych w zamówieniach wyłączonych z Pzp; planowanie zamówień publicznych – plan postępowań w obecnej i nowej ustawie Pzp; obowiązki sprawozdawcze w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp.
2) Zasady szacowania wartości zamówienia: agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości; zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej; tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług oraz w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego; tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych; tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców; dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części; szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
3) Procedury udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: definicja zamówień bagatelnych w nowej ustawie Pzp; katalog zamówień wyłączonych z Pzp ze względu na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem nowej ustawy Pzp; procedura udzielania zamówień podprogowych – jaki tryb wybrać: tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, czy zakupy „w sklepie – z półki”; pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych; efektywne formy upublicznienia zamówienia; obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dla zamówień powyżej 50 tys.zł; definicja najkorzystniejszej oferty; ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej; dokumentowanie postępowania.
4) Umowa w zamówieniach „podprogowych”: definicja umowy oraz podstawa prawna; forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna; opis warunków wykonania umowy; dopuszczalność zmian umowy.
5) Zamówienia poniżej 30 tys. € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot. kwalifikowania wydatków: zasady udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych; wytyczne dla zamówień wyłączonych z Pzp; obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym; ścieżka postępowania dla zasady konkurencyjności; zamówienia publiczne poniżej 50 tys. zł; obowiązki informacyjne; zapytania ofertowe – co muszą zawierać, do kogo kierujemy, różnica pomiędzy zapytaniem ofertowym a rozeznaniem cenowym rynku; kryteria wyboru oferty w zasadzie konkurencyjności; wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą; obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.
6) Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych, z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Pzp: zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej; zamówienia w działalności kulturalnej; zamówienia w zakresie działalności oświatowej; zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji.
7) Wewnętrzne procedury zamówień publicznych: czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego; procedury wewnętrzne a wewnętrzny system zarządzania (standardy kontroli zarządczej a dokumentowanie procesów i zadań); cel wdrażania procedur wewnętrznych; zasady konstruowania procedur – co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego; przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.
8) Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp: przegląd najczęściej popełnianych błędów; odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 28 maja 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 2
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25