Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania Ustawy PZP z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych

Data szkolenia

16-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 9.09. wynosi 314,50 zł

Po 9.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
 kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,
 pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe),
 pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień, ale przede wszystkim praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.
Program:
Moduł 1:
1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy: zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych; prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych; pozostałe zasady wydatkowania środków publicznych.
2) Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień,
3) Szacowanie wartości zamówienia:
– podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
– agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego oraz definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
– tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
– tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
– tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
– metody obliczania wartości zamówienia,
– źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
Moduł 2 – Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy:
I. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:
1) Procedura udzielania zamówień podprogowych: tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€; opis przedmiotu zamówienia; jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”; kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować; efektywne formy upublicznienia zamówienia; zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.
2) Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),
3) Umowa w zamówieniach „podprogowych”: definicja umowy oraz podstawa prawna; forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna; określenie praw i obowiązków stron; opis warunków wykonania umowy; dopuszczalność zmian umowy; określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.
4) Środki ochrony prawnej.
II. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie: działalności badawczej, naukowej i rozwojowej; działalności kulturalnej; działalności oświatowej; rewitalizacji:
1) Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.
2) Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.
3) Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.
III. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.
IV. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:
1) Wykaz usług o charakterze społecznym.
2) Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.
3) Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.
4) Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.
Moduł 3 – Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:
– czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego,
– zasady konstruowania procedur,
– co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego,
– zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty,
– procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych,
– przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.
Moduł 4 – Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
– przegląd najczęściej popełnianych błędów,
– odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
– odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.
Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania Ustawy PZP z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych

Wrzesień 16 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
 kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,
 pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe),
 pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień, ale przede wszystkim praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.
Program:
Moduł 1:
1) Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy: zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych; prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych; pozostałe zasady wydatkowania środków publicznych.
2) Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień,
3) Szacowanie wartości zamówienia:
– podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
– agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego oraz definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
– tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
– tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
– tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
– metody obliczania wartości zamówienia,
– źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
Moduł 2 – Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy:
I. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:
1) Procedura udzielania zamówień podprogowych: tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€; opis przedmiotu zamówienia; jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”; kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować; efektywne formy upublicznienia zamówienia; zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.
2) Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),
3) Umowa w zamówieniach „podprogowych”: definicja umowy oraz podstawa prawna; forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna; określenie praw i obowiązków stron; opis warunków wykonania umowy; dopuszczalność zmian umowy; określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.
4) Środki ochrony prawnej.
II. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie: działalności badawczej, naukowej i rozwojowej; działalności kulturalnej; działalności oświatowej; rewitalizacji:
1) Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.
2) Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.
3) Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.
III. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.
IV. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:
1) Wykaz usług o charakterze społecznym.
2) Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.
3) Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.
4) Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.
Moduł 3 – Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:
– czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego,
– zasady konstruowania procedur,
– co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego,
– zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty,
– procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych,
– przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.
Moduł 4 – Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
– przegląd najczęściej popełnianych błędów,
– odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
– odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.
Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 16
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25