Zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

Data szkolenia

29-08-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.08. wynosi 314,50 zł

Po 22.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu gminnego, jak również gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych realizujących zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia:
•omówienie zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w kontekście udzielanych zamówień publicznych,
•omówienie krok po kroku kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mających kluczowy wpływ na jakość zamawianych usług,
•zwrócenie uwagi na rolę i wagę właściwego przygotowania się do realizacji zamówienia, odpowiednie zdefiniowanie potrzeb zakupowych, czy też określenie kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu,
•nowe zasady powierzania zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów – formuła in house,
•treść szkolenia uwzględnia również udzielanie zamówień publicznych własnym spółkom na zasadach in-house – poprzez wykorzystanie trybu zamówienia z wolnej ręki,
•stworzenie panelu dyskusyjnego umożliwiającego wymianę doświadczeń uczestników, jak też pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zamówień publicznych.

Program:
1) Przegląd zmian oraz szczegółowe omówienia ich wpływu na proces udzielania zamówień publicznych.
2) Zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych realizowane w formule in house:
a) in house w Prawie zamówień publicznych:
– zamówienie w trybie z wolnej ręki – przesłanki stosowania,
– zasada racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych a możliwość zlecenia zadań własnej spółce,
– co należy wiedzieć o udzielaniu zamówienia w trybie z wolnej ręki – ścieżka postępowania krok po kroku,
– mechanizmy nadzorcze nad poprawnością udzielania zamówień w formule in-house.
b) in house w ustawie o gospodarce komunalnej:
– dopuszczalne formy realizacji zadań własnych gminy,
– sposób powierzenia zadań,
– jakie zadania mogą być powierzone na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej,
– budżet na realizacji powierzanych zadań.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego – ścieżka postępowania ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych:
– szacowanie wartości zamówienia (czy odbiór i zagospodarowanie odpadów należy szacować łącznie?),
– udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,
– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych,
– opis przedmiotu zamówienia – jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
– efektywne kryteria oceny ofert – mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
– wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
– przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu na odbiór odpadów,
– adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu,
– dialog techniczny – jak skutecznie skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykonawców jeszcze przed wszczęciem postępowania,
– ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
– zasady ustalania terminu składania ofert,
– forma oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu,
– ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert,
– wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty oraz uzupełnienia dokumentów,
– poprawianie omyłek w ofertach,
– badanie rażąco niskiej ceny,
– przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
– przesłanki odrzucenia oferty,
– unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
– obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej,
– umowy w zamówieniach publicznych – treść umowy i termin zawarcia,
– kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie – zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy,
– kary umowne – jak wysokie, kiedy egzekwować.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

Sierpień 29 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu gminnego, jak również gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych realizujących zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia:
•omówienie zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w kontekście udzielanych zamówień publicznych,
•omówienie krok po kroku kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mających kluczowy wpływ na jakość zamawianych usług,
•zwrócenie uwagi na rolę i wagę właściwego przygotowania się do realizacji zamówienia, odpowiednie zdefiniowanie potrzeb zakupowych, czy też określenie kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu,
•nowe zasady powierzania zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów – formuła in house,
•treść szkolenia uwzględnia również udzielanie zamówień publicznych własnym spółkom na zasadach in-house – poprzez wykorzystanie trybu zamówienia z wolnej ręki,
•stworzenie panelu dyskusyjnego umożliwiającego wymianę doświadczeń uczestników, jak też pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zamówień publicznych.

Program:
1) Przegląd zmian oraz szczegółowe omówienia ich wpływu na proces udzielania zamówień publicznych.
2) Zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych realizowane w formule in house:
a) in house w Prawie zamówień publicznych:
– zamówienie w trybie z wolnej ręki – przesłanki stosowania,
– zasada racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych a możliwość zlecenia zadań własnej spółce,
– co należy wiedzieć o udzielaniu zamówienia w trybie z wolnej ręki – ścieżka postępowania krok po kroku,
– mechanizmy nadzorcze nad poprawnością udzielania zamówień w formule in-house.
b) in house w ustawie o gospodarce komunalnej:
– dopuszczalne formy realizacji zadań własnych gminy,
– sposób powierzenia zadań,
– jakie zadania mogą być powierzone na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej,
– budżet na realizacji powierzanych zadań.
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego – ścieżka postępowania ze szczególnym uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych:
– szacowanie wartości zamówienia (czy odbiór i zagospodarowanie odpadów należy szacować łącznie?),
– udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,
– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych,
– opis przedmiotu zamówienia – jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
– efektywne kryteria oceny ofert – mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
– wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
– przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu na odbiór odpadów,
– adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu,
– dialog techniczny – jak skutecznie skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykonawców jeszcze przed wszczęciem postępowania,
– ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
– zasady ustalania terminu składania ofert,
– forma oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu,
– ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert,
– wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty oraz uzupełnienia dokumentów,
– poprawianie omyłek w ofertach,
– badanie rażąco niskiej ceny,
– przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
– przesłanki odrzucenia oferty,
– unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
– obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej,
– umowy w zamówieniach publicznych – treść umowy i termin zawarcia,
– kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie – zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy,
– kary umowne – jak wysokie, kiedy egzekwować.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 29
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25