Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych

Data:
8 października 2018 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 października 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.

Cel szkolenia:

Przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Program:
1. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) Umocowanie prawne Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz taryfikatora korekt za naruszenia w zamówieniach publicznych,

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania Wytycznych,
 • regulacje Wytycznych w zakresie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp,
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków a zamówienia „ustawowe”,
 • definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego.

2) Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€:

 • zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€  – ścieżka postępowania,
 • zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy,
 • wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,
 • obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu,
 • obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł,
 • zamówienia poniżej 20 tys. zł.

3) Zamówienia publiczne w projektach PROW.

2. Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach publicznych oraz konsekwencje naruszenia przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych:

1) Przygotowanie postępowania – kształtowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego: szacowanie wartości zamówienia, w tym: należyta staranność w szacowaniu wartości, grupowanie zamówień „podobnych”, zasady udzielania zamówień w częściach, szacowanie w projektach partnerskich; opis przedmiotu zamówienia, w tym zasady obiektywnego i niedyskryminujące opisu, zasady zapewnienia równoważności; warunki udziału w postępowaniu, w tym proporcjonalność i adekwatność warunków;  dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia;  kryteria oceny ofert, w tym mierzalność i czytelność kryteriów, związek z przedmiotem zamówienia, podstawy wyłączenia z obowiązku stosowania kryteriów pozacenowych;  stosowanie klauzul społecznych.

2) Obowiązki związane z publikacją ogłoszenia o zamówieniu publicznym, w tym miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości oraz terminy składania ofert.

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym udostępnianie SIWZ, wyjaśnianie treści i zmiana SIWZ.

4) Stosowanie trybów postępowania innych niż przetargowe.

5) Zamówienia uzupełniające i dodatkowe – przed i po nowelizacji Pzp.

6) Ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej: procedura otwarcia ofert; wyjaśnienie treści oferty, uzupełnianie oferty oraz poprawianie omyłek;  badanie rażąco niskiej ceny; nowe zasady wykluczania wykonawców oraz odrzucenia ofert;  unieważnienie postępowania.

7) Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym zasady dokonywania zmian jej postanowień.

3. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych: cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;  aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice;  klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji;  aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu;  aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia; aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert;  aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

4. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych: w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków;  w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP; błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych; odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

5. „Okiem kontrolera” – jak uniknąć błędów i nieprawidłowości – mechanizmy wewnętrzne:

 • wsparcie procesów związanych z realizacją projektu audytem i kontrolą wewnętrzną,
 • wykorzystanie wewnętrznych mechanizmów zarządzania – kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem,
 • procedury – nielubiane ale przydatne,
 • wykorzystanie wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych do poprawy jakości zarządzania projektem,
 • zespół zarządzający projektem – dobór kadry, mechanizmy nadzoru, odpowiedzialność,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Prowadzący:
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 3 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole