Zasady prawidłowego prowadzenia akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej oraz zagadnienia ochrony danych osobowych w świetle RODO

« powrót do wydarzeń

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.

Data:
14 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł.lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77 454 48 29
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi.
Opis:
Jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracownika. Niezwykle ważnym jest, aby prowadzenie tej dokumentacji było prawidłowe, wedle obowiązujących aktualnych reguł prawnych. Na szkoleniu zostaną omówione zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sporządzania najważniejszych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umowy o pracę, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Omówione też zostaną najczęściej występujące nieprawidłowości.
Całość zagadnień realizowana będzie w odniesieniu do ustawy pracownikach samorządowych oraz w oparciu
o aktualny stan prawny.
Program:
1. Obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
1) dokumentacja związana z ubieganiem się o zatrudnienie (wymagane dokumenty :
 właściwe kwestionariusze osobowe, dokumenty określające staż pracy,
 gromadzenie dokumentacji bez zarzutu o naruszenie przepisów dotyczących dyskryminacji oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 wymóg niekaralności – podstawowe informacje.
2) dokumentacja dotycząca nawiązania stosunku pracy.
 umowy o pracę – treść i rodzaje oraz prawidłowe sporządzanie w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zasady formułowania poszczególnych elementów umowy o pracę – miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia dla pracowników niepełno etatowych, itp.),
ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE UMÓW TERMINOWYCH !!! 2016 rok
 umowa w celu zastępstwa – prawidłowe zapisy w treści umowy,
 zasady zmiany warunków umowy o pracę – pracy i płacy,
 zasady sporządzania informacji o warunkach zatrudnienia,
 inna dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia (uprawnienia rodzicielskie, itp.).
3) dokumentacja dotycząca rozwiązania stosunku pracy.
 zasady, tryby i podstawy prawne rozwiązywania umów o pracę,
 przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w oparciu o orzecznictwo SN,
 okresy wypowiedzenia i porozumienia rozwiązujące umowy o pracę,
 właściwa treść pism związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 zobowiązanie pracowników do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia,
 ŚWIADECTWO PRACY 2017 r. – prawidłowe zasady sporządzania, wydawania, prostowania
po zmianach przepisów od 1 czerwca 2017 roku.
2. Ochrona danych osobowych przy kadrach w świetle RODO.
 Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,
 Prawa osoby, których dane dotyczą,
 Zabezpieczenie danych osobowych.
3. Ważne zmiany przepisów dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej z 2018 roku oraz ELEKTRONIZCJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ – 2019 rok.
4. Odpowiedzialność porządkowa pracowników:
 przesłanki stosowania odpowiedzialności i rodzaje kar porządkowych,
 wymagania formalne stosowania odpowiedzialności – terminy, warunki formalne, dokumenty oraz najczęściej występujące nieprawidłowości.
5. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników – zmiany od kwietnia 2015 r. oraz szkolenia BHP – podstawowe informacje, zasady sporządzania skierowań, rodzaje badań, przechowywanie orzeczeń lekarskich.
6. Inne zagadnienia związane z tematyką szkolenia.
 obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji kadrowo – finansowej,
 numerowanie dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
 obowiązkowe ewidencje związane z zatrudnieniem.
Prowadzący: specjalista z prawa pracy i BHP, wieloletni pracownik administracji publicznej, współpracownik ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 września  2018 r.

 

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole