Zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych w świetlej nowej ustawy prawo zamówień publicznych – jak przygotować i przeprowadzić procedurę trybu podstawowego

Data szkolenia

20-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.02. wynosi 335,75 zł

Po 17.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Korzyści:
Kompleksowe omówienie nowych przepisów dotyczących udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych oraz analiza porównawcza poszczególnych obowiązków w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy Pzp w zakresie umożliwiającym prześledzenie ścieżki postępowania dla nowego trybu podstawowego.

Program:
1. Planowanie w zamówieniach publicznych:
1) Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.
2) Polityka zakupowa.
3) Konsultacje rynkowe – udział wykonawców w przygotowaniu postępowania,
4) Plany postępowań – terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.
2. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zasady szacowania wartości zamówienia:
– agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości,
– zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej,
– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług oraz w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
– tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
– dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części
– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).4) Prawo opcji w nowej ustawie Pzp.
2) Prawo opcji w zamówieniach publicznych.
3) Ogłoszenia oraz specyfikacja warunków zamówienia – nowe zasady publikacji.
3. Tryb podstawowy – uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych:
1) Warianty trybu podstawowego:
– tryb ofertowy, negocjacyjny, mieszany,
– procedura krok po kroku dla poszczególnych wariantów trybu podstawowego,
– zakres przepisów nowego Pzp wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego,
– zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców;
– warunki udziału w postępowaniu,
– opis przedmiotu zamówienia; kryteria oceny ofert,
– ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp,
– specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.
2) Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert:
– oferta w postępowaniu – forma i zasady składania w kontekście elektronizacji zamówień,
– nowe zasady dot. wadium,
– termin związania ofertą – czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania,
– otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne,
– oświadczenie o grupie kapitałowej,
– podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe;
– nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń; przesłanki odrzucenia oferty,
– nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania; przesłanki unieważnienia postępowania,
– oferty dodatkowe w postępowaniu,
– wybór oferty najkorzystniejszej.
3) Pozostałe tryby postępowań dla zamówień poniżej progów unijnych:
– tryb zamówienia z wolnej ręki – zasady stosowania, procedura krok po kroku,
– negocjacje bez ogłoszenia – przesłanki stosowania, procedura krok po kroku,
– dialog konkurencyjny – dla jakich zamówień, przesłanki stosowania trybu, specyfika postępowania.
4. Umowa w zamówieniach publicznych: klauzule niedozwolone; zaliczki oraz częściowe płatności; podwykonawstwo w umowie; waloryzacja wynagrodzeń; zasady dokonywania zmian w umowie; unieważnienie oraz odstąpienie od umowy; obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy; ewaluacja realizacji umowy.
5. Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
6. Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 17 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych w świetlej nowej ustawy prawo zamówień publicznych – jak przygotować i przeprowadzić procedurę trybu podstawowego

Luty 20 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Korzyści:
Kompleksowe omówienie nowych przepisów dotyczących udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych oraz analiza porównawcza poszczególnych obowiązków w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy Pzp w zakresie umożliwiającym prześledzenie ścieżki postępowania dla nowego trybu podstawowego.

Program:
1. Planowanie w zamówieniach publicznych:
1) Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.
2) Polityka zakupowa.
3) Konsultacje rynkowe – udział wykonawców w przygotowaniu postępowania,
4) Plany postępowań – terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.
2. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zasady szacowania wartości zamówienia:
– agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości,
– zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej,
– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług oraz w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
– tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
– dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części
– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).4) Prawo opcji w nowej ustawie Pzp.
2) Prawo opcji w zamówieniach publicznych.
3) Ogłoszenia oraz specyfikacja warunków zamówienia – nowe zasady publikacji.
3. Tryb podstawowy – uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych:
1) Warianty trybu podstawowego:
– tryb ofertowy, negocjacyjny, mieszany,
– procedura krok po kroku dla poszczególnych wariantów trybu podstawowego,
– zakres przepisów nowego Pzp wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego,
– zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców;
– warunki udziału w postępowaniu,
– opis przedmiotu zamówienia; kryteria oceny ofert,
– ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp,
– specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.
2) Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert:
– oferta w postępowaniu – forma i zasady składania w kontekście elektronizacji zamówień,
– nowe zasady dot. wadium,
– termin związania ofertą – czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania,
– otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne,
– oświadczenie o grupie kapitałowej,
– podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe;
– nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń; przesłanki odrzucenia oferty,
– nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania; przesłanki unieważnienia postępowania,
– oferty dodatkowe w postępowaniu,
– wybór oferty najkorzystniejszej.
3) Pozostałe tryby postępowań dla zamówień poniżej progów unijnych:
– tryb zamówienia z wolnej ręki – zasady stosowania, procedura krok po kroku,
– negocjacje bez ogłoszenia – przesłanki stosowania, procedura krok po kroku,
– dialog konkurencyjny – dla jakich zamówień, przesłanki stosowania trybu, specyfika postępowania.
4. Umowa w zamówieniach publicznych: klauzule niedozwolone; zaliczki oraz częściowe płatności; podwykonawstwo w umowie; waloryzacja wynagrodzeń; zasady dokonywania zmian w umowie; unieważnienie oraz odstąpienie od umowy; obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy; ewaluacja realizacji umowy.
5. Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
6. Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów w projektach unijnych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 17 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 20
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25