Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian

Data szkolenia

12-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.03. wynosi 314,50 zł

Po 5.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy pracowników kadrowo-płacowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program:
1. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
• świadczenia chorobowe a okresy wypłaty; zmiana pracodawcy w trakcie roku,
• okres wyczekiwania i wyjątki od reguły; sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
• aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich,
• kontrola wykorzystywania zwolnień,
• wysokość świadczeń chorobowych; świadczenia w wysokości 100%,
• nieterminowego dostarczenia zwolnienia a obniżanie wysokości zasiłku,
• wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika,
• przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku,
• okres zasiłkowy; zasady liczenia okresu zasiłkowego,
• zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego; okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego,
• wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji,
• dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
2. Wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku
• wystawianie e-ZLA; obowiązek przekazywania e-ZLA do pracodawcy,
• zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej,
• obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek,
• informacja o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego; informacja o wystawieniu nowego zaśw. lekarskiego,
3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
• zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego; wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku,
• przypadki, w których świadczenia nie przysługują,
• dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy,
• dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka; zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
• zasiłek za okres „podstawowy”, „dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego,
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego; wymiary urlopów i warunki ich udzielania,
• przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę,
• korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego,
• możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
• możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
• podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego; obniżanie wysokości zasiłku,
• nowe zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego,
• wysokość zasiłku macierzyńskiego; wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem,
• okres pobierania zasiłku; wyrównanie zasiłku do 100%,
• dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku; przekazywanie wypłaty ZUS
• zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
5. Ostatnie zmiany w zasiłku macierzyńskim
• zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
• zasiłek macierzyński dla ojca gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
• wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego,
• likwidacja urlopów dodatkowych; możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”,
• wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
• wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
6. Zasiłek opiekuńczy:
• krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego; wysokość zasiłku i okres wypłaty,
• limity wypłaty; praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego,
• opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym; przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje,
• dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku,
• zmiany w zasiłku opiekuńczym wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r.
7. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
• okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana – przykłady,
• uzupełnianie wynagrodzenia; składniki przyjmowane bez uzupełniania,
• uzupełnianie wynagrodzenia, gdy nastąpi przekroczenie pułapu podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej,
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
• składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru; składniki miesięczne, kwartalne i roczne,
• zmiana wymiaru czasu pracy; ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
8. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami.
9. Dyskusja.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian

Marzec 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy pracowników kadrowo-płacowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program:
1. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
• świadczenia chorobowe a okresy wypłaty; zmiana pracodawcy w trakcie roku,
• okres wyczekiwania i wyjątki od reguły; sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
• aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich,
• kontrola wykorzystywania zwolnień,
• wysokość świadczeń chorobowych; świadczenia w wysokości 100%,
• nieterminowego dostarczenia zwolnienia a obniżanie wysokości zasiłku,
• wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika,
• przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku,
• okres zasiłkowy; zasady liczenia okresu zasiłkowego,
• zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego; okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego,
• wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji,
• dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
2. Wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku
• wystawianie e-ZLA; obowiązek przekazywania e-ZLA do pracodawcy,
• zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej,
• obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek,
• informacja o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego; informacja o wystawieniu nowego zaśw. lekarskiego,
3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
• zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego; wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku,
• przypadki, w których świadczenia nie przysługują,
• dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy,
• dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka; zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
• zasiłek za okres „podstawowy”, „dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego,
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego; wymiary urlopów i warunki ich udzielania,
• przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę,
• korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego,
• możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego,
• możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
• podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego; obniżanie wysokości zasiłku,
• nowe zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego,
• wysokość zasiłku macierzyńskiego; wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem,
• okres pobierania zasiłku; wyrównanie zasiłku do 100%,
• dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku; przekazywanie wypłaty ZUS
• zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
5. Ostatnie zmiany w zasiłku macierzyńskim
• zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
• zasiłek macierzyński dla ojca gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
• wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego,
• likwidacja urlopów dodatkowych; możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”,
• wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
• wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
6. Zasiłek opiekuńczy:
• krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego; wysokość zasiłku i okres wypłaty,
• limity wypłaty; praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego,
• opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym; przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje,
• dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku,
• zmiany w zasiłku opiekuńczym wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r.
7. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
• okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana – przykłady,
• uzupełnianie wynagrodzenia; składniki przyjmowane bez uzupełniania,
• uzupełnianie wynagrodzenia, gdy nastąpi przekroczenie pułapu podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej,
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
• składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru; składniki miesięczne, kwartalne i roczne,
• zmiana wymiaru czasu pracy; ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
8. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami.
9. Dyskusja.

Prowadzący: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25