Samorządowe prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej po 4.05.2019 r. Zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych w jst

Data szkolenia

02-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.06. wynosi 314,50 zł

Po 25.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów cywilnoprawnych.

Cel:

Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji. Zapoznanie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych po zmianach od 04.05.2019 r. Uzyskanie wiedzy w zakresie treści zawieranych umów zlecenie i innych umów o świadczenie usług ( w tym umów o zarządzanie) i zasad wynagradzania. Zapoznanie się z najczęstszymi błędami identyfikowanymi w trakcie kontroli PIP przy umowach cywilnoprawnych. Zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy.

Program:
I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w j.s.t.
-Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
-Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
-Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
-Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
-Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
-Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego
(aspekty praktyczne)
-Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia; Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska
-Etapy naboru
-Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
-Wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze, z uwzględnieniem RODO
-Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
-Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze
-Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych
-Termin składania dokumentów w procedurze naboru; Treść regulaminu naboru – znaczenie
-Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór; Metody i techniki naboru
-Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
-Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
-Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus)
-Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji
III. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
-Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):
-Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej)
IV. Nawiązanie , zmiana treści umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę.
-Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
-Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
-Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
-Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych
-Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
-Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
-Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
-Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
-Reorganizacja urzędu
-Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę.
-Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasady wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.
V. Zatrudnianie osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych w 2019 roku – zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy i inne)
-Podstawy świadczenia pracy w ramach stosunku pracowniczego i cywilnoprawnego (podobieństwa i różnice).
-Prawidłowe dobieranie podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne )
-Stawki wynagrodzenia minimalnego umów cywilnoprawnych w 2019 r.
-Umowy cywilnoprawne, do których mają zastosowanie zmiany ze względu na sposób określania wynagrodzenia, przedmiot oraz strony umowy.
-Zasady naliczania i wypłacania wyrównania do wysokości minimalnej stawki godzinowej.
-Obligatoryjne elementy umów cywilnoprawnych w zakresie kształtowania wynagrodzenia
-Okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
-Stosowanie zasad ochrony wynagrodzenia osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych
-Zakres badań lekarskich profilaktyczne i szkoleń BHP dla zleceniobiorców – postanowienia umów zlecenie i innych umów
o świadczenie usług
-Postępowanie karno-wykroczeniowe PIP w zakresie niewypłacania wynagrodzenia za pracę przy umowach cywilnoprawnych oraz inne środki prawne inspektora pracy.
-Wzory zapisów umowy zlecenia ( aneksów ) oraz dokumentacji godzin pracy w ramach zlecenia

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 czerwca 2019r. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Samorządowe prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej po 4.05.2019 r. Zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych w jst

Lipiec 2 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów cywilnoprawnych.

Cel:

Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji. Zapoznanie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych po zmianach od 04.05.2019 r. Uzyskanie wiedzy w zakresie treści zawieranych umów zlecenie i innych umów o świadczenie usług ( w tym umów o zarządzanie) i zasad wynagradzania. Zapoznanie się z najczęstszymi błędami identyfikowanymi w trakcie kontroli PIP przy umowach cywilnoprawnych. Zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy.

Program:
I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w j.s.t.
-Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
-Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
-Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
-Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
-Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
-Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego
(aspekty praktyczne)
-Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia; Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska
-Etapy naboru
-Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
-Wymagania formalno – prawne ogłoszenia o naborze, z uwzględnieniem RODO
-Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
-Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze
-Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych
-Termin składania dokumentów w procedurze naboru; Treść regulaminu naboru – znaczenie
-Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór; Metody i techniki naboru
-Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
-Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
-Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus)
-Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji
III. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
-Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):
-Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej)
IV. Nawiązanie , zmiana treści umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę.
-Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
-Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
-Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
-Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych
-Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
-Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
-Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
-Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
-Reorganizacja urzędu
-Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę.
-Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasady wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.
V. Zatrudnianie osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych w 2019 roku – zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy i inne)
-Podstawy świadczenia pracy w ramach stosunku pracowniczego i cywilnoprawnego (podobieństwa i różnice).
-Prawidłowe dobieranie podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne )
-Stawki wynagrodzenia minimalnego umów cywilnoprawnych w 2019 r.
-Umowy cywilnoprawne, do których mają zastosowanie zmiany ze względu na sposób określania wynagrodzenia, przedmiot oraz strony umowy.
-Zasady naliczania i wypłacania wyrównania do wysokości minimalnej stawki godzinowej.
-Obligatoryjne elementy umów cywilnoprawnych w zakresie kształtowania wynagrodzenia
-Okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
-Stosowanie zasad ochrony wynagrodzenia osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych
-Zakres badań lekarskich profilaktyczne i szkoleń BHP dla zleceniobiorców – postanowienia umów zlecenie i innych umów
o świadczenie usług
-Postępowanie karno-wykroczeniowe PIP w zakresie niewypłacania wynagrodzenia za pracę przy umowach cywilnoprawnych oraz inne środki prawne inspektora pracy.
-Wzory zapisów umowy zlecenia ( aneksów ) oraz dokumentacji godzin pracy w ramach zlecenia

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 czerwca 2019r. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 2
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25