Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej – nowe, obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10.01.2018 oraz wynikające z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO

Data szkolenia

14-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.02. wynosi 314,50 zł

Po 7.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Korzyści:
Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania należącego do gmin,
w szczególności z nowymi obowiązkami gmin w zakresie regulacji sprzedaży alkoholu, nałożonymi nowelizacją z dnia 10 stycznia 2018 r., a także obowiązkami nałożonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
W jego trakcie zostaną omówione najczęstsze przypadki, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy.
W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo zostaną przedstawione zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu, w tym kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu. Podczas szkolenia zostaną omówione między innymi:
•Zmiana ustawy z dnia 10.01.2018 r., wprowadzająca znaczne zmiany między innymi w kompetencjach gmin w zakresie handlu alkoholem – zmiana obowiązująca z dniem 9 marca 2018 r.
•Obowiązki urzędów gminnych w zakresie przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
•Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 01.06.2017 r. I jej praktyczny wpływ na procedurę wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Program szkolenia:
1.Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
2.Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3.Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
4.Nowelizacja ustawy z dnia 10.01.2018 r. – między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot. sprzedaży alkoholu.
5.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
6.Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty
i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.
7.Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
8.Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
9.Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych
w świetle obowiązującego prawa.
10.Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
11.Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: nowe zasady naliczania opłat, zmiana sankcji za niedokonanie opłaty w terminie, nowe zasady wydawania zezwoleń jednorazowych
i cateringowych. Inne projekty nowelizacji.
12.Przekazywanie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej informacji o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu, wydawanych przez gminę.
13.Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
14.Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Prowadzący: prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej – nowe, obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10.01.2018 oraz wynikające z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO

Luty 14 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Korzyści:
Celem szkolenia jest zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania należącego do gmin,
w szczególności z nowymi obowiązkami gmin w zakresie regulacji sprzedaży alkoholu, nałożonymi nowelizacją z dnia 10 stycznia 2018 r., a także obowiązkami nałożonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
W jego trakcie zostaną omówione najczęstsze przypadki, na jakie urzędnicy napotykają w codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy.
W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Szczegółowo zostaną przedstawione zasady przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży alkoholu, w tym kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu. Podczas szkolenia zostaną omówione między innymi:
•Zmiana ustawy z dnia 10.01.2018 r., wprowadzająca znaczne zmiany między innymi w kompetencjach gmin w zakresie handlu alkoholem – zmiana obowiązująca z dniem 9 marca 2018 r.
•Obowiązki urzędów gminnych w zakresie przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
•Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 01.06.2017 r. I jej praktyczny wpływ na procedurę wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Program szkolenia:
1.Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania
2.Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
3.Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
4.Nowelizacja ustawy z dnia 10.01.2018 r. – między innymi nowe obowiązki rad gmin w zakresie uchwał dot. sprzedaży alkoholu.
5.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
6.Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty
i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.
7.Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
8.Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo.
9.Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych
w świetle obowiązującego prawa.
10.Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
11.Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: nowe zasady naliczania opłat, zmiana sankcji za niedokonanie opłaty w terminie, nowe zasady wydawania zezwoleń jednorazowych
i cateringowych. Inne projekty nowelizacji.
12.Przekazywanie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej informacji o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu, wydawanych przez gminę.
13.Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
14.Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Prowadzący: prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 14
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25