Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym

Data szkolenia

02-10-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.09. wynosi 314,50 zł

Po 25.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek stosujących ustawę o pracownikach samorządowych.

Korzyści:
– nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności w zakresie dokonywania zmian kadrowych (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, wzory dokumentów),
– zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów,
– zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO,
– wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców , w tym w różnych innych jednostkach
i instytucjach,
– możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

Program:
I. Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym:
– Wybór i powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy.
– Dokumentacja pracownicza pracowników zatrudnianych w oparciu o stosunek pracy z wyboru i powołania.
– Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
– Obowiązki kadrowe wobec ustania i nawiązania stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka .
– Kontynuacja stosunku pracy dotychczasowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka – obowiązki kadrowe, w tym zmiany w zakresie obniżenia/podwyższenia wynagrodzenia.
– Skutki rozwiązania stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wobec zastępcy wójta (zastępcą burmistrza, prezydenta miasta).
– Pełnienie funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do czasu objęcia obowiązków przez nowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
II. Samorządowe prawo pracy:
– Pozostałe podstawy nawiązania stosunku pracy u pracodawców samorządowych – umowa o pracę . Problematyka skutków zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowy o pracę „na zastępstwo”.
– Tryb naboru na wolne stanowiska urzędnicze, możliwości odstępowania od konkursów , zmiany w wymaganiach formalno-prawnych naboru .
– Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym): aktualne przesłanki pozytywne i negatywne umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym) – staż, niekaralność, problem prowadzenia działalności gospodarczej.
– Służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych – cel , zakres podmiotowy, podstawa zatrudnienia w jej okresie służby przygotowawczej, ograniczenie zakresu służby przygotowawczej, podstawy formalno-prawne – zarządzenie dotyczące służby przygotowawczej i egzaminu.
– Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych – dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy, pojęcie „powierzenia obowiązków”. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
– Rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny , tryb (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia), wymagania formalno – prawne , wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy.
– Zasady powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych (podlegających pod samorząd terytorialny), ze szczególnym uwzględnieniem zasad zatrudniania dyrektorów instytucji kultury
– Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje , rejestry itp.
– Pozostałe zagadnienia w zakresie prawa pracy: czas pracy zasady wynagradzania, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską ( odpowiedzialność pracownicza, przepisy bhp.).
III. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych:
– Likwidacja, łączenie, przejęcie zakładu pracy przez pracodawcę – pojęcie i skutki w zakresie prawa pracy. Znaczenie art.231 Kodeksu pracy oraz art.22 i 23 ustawy o pracownikach samorządowych
– Uprawnienia pracowników jednostek likwidowanych, łączonych i reorganizowanych. Rola i uprawnienia związków zawodowych.
– Odprawy i odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przypadku podziału, łączenia lub zmiany statusu prawnego jednostki.
– Wewnątrzzakładowe prawo pracy – regulaminy pracy i wynagradzania w przypadku reorganizacji.
– Sesja pytań uczestników szkolenia

Prowadzący – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym

Październik 2 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek stosujących ustawę o pracownikach samorządowych.

Korzyści:
– nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce – w szczególności w zakresie dokonywania zmian kadrowych (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, wzory dokumentów),
– zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów,
– zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO,
– wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców , w tym w różnych innych jednostkach
i instytucjach,
– możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

Program:
I. Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym:
– Wybór i powołanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy.
– Dokumentacja pracownicza pracowników zatrudnianych w oparciu o stosunek pracy z wyboru i powołania.
– Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
– Obowiązki kadrowe wobec ustania i nawiązania stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka .
– Kontynuacja stosunku pracy dotychczasowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka – obowiązki kadrowe, w tym zmiany w zakresie obniżenia/podwyższenia wynagrodzenia.
– Skutki rozwiązania stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wobec zastępcy wójta (zastępcą burmistrza, prezydenta miasta).
– Pełnienie funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do czasu objęcia obowiązków przez nowego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
II. Samorządowe prawo pracy:
– Pozostałe podstawy nawiązania stosunku pracy u pracodawców samorządowych – umowa o pracę . Problematyka skutków zawierania umów o pracę na okres próbny. Umowy o pracę „na zastępstwo”.
– Tryb naboru na wolne stanowiska urzędnicze, możliwości odstępowania od konkursów , zmiany w wymaganiach formalno-prawnych naboru .
– Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym): aktualne przesłanki pozytywne i negatywne umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (kierowniczym) – staż, niekaralność, problem prowadzenia działalności gospodarczej.
– Służba przygotowawcza w jednostkach samorządowych – cel , zakres podmiotowy, podstawa zatrudnienia w jej okresie służby przygotowawczej, ograniczenie zakresu służby przygotowawczej, podstawy formalno-prawne – zarządzenie dotyczące służby przygotowawczej i egzaminu.
– Zmiana treści stosunku pracy (porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające) oraz przeniesienie pracowników samorządowych – dopuszczalność przeniesienia, skutki przeniesienia w zakresie stosunku pracy, pojęcie „powierzenia obowiązków”. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
– Rozwiązywanie stosunku pracy – przyczyny , tryb (m.in. porozumienie stron, wypowiedzenie, rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania wypowiedzenia), wymagania formalno – prawne , wygaśnięcie stosunku pracy, świadectwo pracy.
– Zasady powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych (podlegających pod samorząd terytorialny), ze szczególnym uwzględnieniem zasad zatrudniania dyrektorów instytucji kultury
– Dokumentacja pracownicza – akta osobowe, ewidencje , rejestry itp.
– Pozostałe zagadnienia w zakresie prawa pracy: czas pracy zasady wynagradzania, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską ( odpowiedzialność pracownicza, przepisy bhp.).
III. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych:
– Likwidacja, łączenie, przejęcie zakładu pracy przez pracodawcę – pojęcie i skutki w zakresie prawa pracy. Znaczenie art.231 Kodeksu pracy oraz art.22 i 23 ustawy o pracownikach samorządowych
– Uprawnienia pracowników jednostek likwidowanych, łączonych i reorganizowanych. Rola i uprawnienia związków zawodowych.
– Odprawy i odszkodowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przypadku podziału, łączenia lub zmiany statusu prawnego jednostki.
– Wewnątrzzakładowe prawo pracy – regulaminy pracy i wynagradzania w przypadku reorganizacji.
– Sesja pytań uczestników szkolenia

Prowadzący – Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 2
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25