Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO od 4.05.2019 roku

Data szkolenia

09-09-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.09. wynosi 314,00 zł

Po 2.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, przedstawiciele komisji socjalnych, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, przedstawiciele organizacji związkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność socjalną.

Cel szkolenia:
Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych stosujących w/w ustawę

Program:
1.Zakres podmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: obligatoryjne i fakultatywne tworzenie funduszu.
2.Świadczenie urlopowe – wysokość oraz termin jego wypłaty (świadczenia zbliżone – wczasy pod gruszą, wynagrodzenie „wakacyjne”.
3.Zmiana wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r. Kiedy istnieje możliwość jego kształtowania, rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego? Specyfika tworzenie ZFŚS w jednostkach oświaty.
4.Skutki przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
5.Zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; plan i korekta.
6.Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – wydatki pokrywane z Funduszu i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie (np. usługi medyczne, imprezy integracyjne).
7.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tryb wprowadzania i treść – analiza przykładowych wzorów (klauzule dyskryminacyjne).
8.Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
9.Ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej: materialnej, życiowej itp. osób korzystających ze świadczeń socjalnych.
10.Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zakres ingerencji). Komisja socjalna.
11.Wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przepisach ubezpieczeniowych i podatkowych.
12.Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.2175).
13.Wpływ Rozporządzenia UE – RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U .poz.1000) na formalno – prawne regulacje ZFŚS.
14.Zmiany w ZFŚS od 4.05.2019 r. wynikające z Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U z 2019 r. poz.730.
15.Bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS.
16.Odpowiedzialność karno – wykroczeniowa związana z działalnością socjalną (analiza przypadków).
17.Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
18.Sesja pytań uczestników szkolenia.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 września 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO od 4.05.2019 roku

Wrzesień 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, przedstawiciele komisji socjalnych, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, przedstawiciele organizacji związkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność socjalną.

Cel szkolenia:
Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych stosujących w/w ustawę

Program:
1.Zakres podmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: obligatoryjne i fakultatywne tworzenie funduszu.
2.Świadczenie urlopowe – wysokość oraz termin jego wypłaty (świadczenia zbliżone – wczasy pod gruszą, wynagrodzenie „wakacyjne”.
3.Zmiana wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r. Kiedy istnieje możliwość jego kształtowania, rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego? Specyfika tworzenie ZFŚS w jednostkach oświaty.
4.Skutki przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
5.Zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; plan i korekta.
6.Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – wydatki pokrywane z Funduszu i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie (np. usługi medyczne, imprezy integracyjne).
7.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tryb wprowadzania i treść – analiza przykładowych wzorów (klauzule dyskryminacyjne).
8.Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
9.Ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej: materialnej, życiowej itp. osób korzystających ze świadczeń socjalnych.
10.Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zakres ingerencji). Komisja socjalna.
11.Wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przepisach ubezpieczeniowych i podatkowych.
12.Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.2175).
13.Wpływ Rozporządzenia UE – RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U .poz.1000) na formalno – prawne regulacje ZFŚS.
14.Zmiany w ZFŚS od 4.05.2019 r. wynikające z Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U z 2019 r. poz.730.
15.Bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS.
16.Odpowiedzialność karno – wykroczeniowa związana z działalnością socjalną (analiza przypadków).
17.Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
18.Sesja pytań uczestników szkolenia.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 września 2019 r.

Szczegóły

Data:
Wrzesień 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25