Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku

Data szkolenia

05-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.08. wynosi 314,50 zł

Po 30.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników gminnych służb podatkowych, skarbników gmin, może być również przydatne pracownikom, których obowiązkiem jest rozlicznie dotacji celowej przyznanej na to zadanie.

Cel:
Szkolenie poświęcone jest omówieniu praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Znajomość tej ustawy oraz przepisów wykonawczych pozwoli – z jednej strony – na prawidłową realizację zadania polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, a z drugiej strony na właściwe i terminowe rozliczenie dotacji celowej, otrzymywanej z budżetu Państwa na wypłaty dla producentów rolnych.

Program:
1. Wnioskowanie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018r.
2.Podmioty uprawnione do zwrotu części podatku akcyzowego
– producenci rolni,
– współposiadacze gospodarstwa rolnego,
-posiadacze samoistni i zależni (wyjaśnienie pojęć z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym i kodeksu cywilnego),
– czy producent rolny musi być podatnikiem podatku rolnego?
– czy dzierżawca może uzyskać zwrot podatku akcyzowego?
3.Zasady ustalania zwrotu i limitu zwrotu
– omówienie na tle praktycznych przykładów różnic pomiędzy pojęciami „kwota zwrotu”, „limit zwrotu”,
-podstawy ustalania kwot zwrotu i limitu,
– czy limit zwrotu podatku akcyzowego ustalany jest w stosunku do gruntów czy producenta rolnego?
– aktualna stawka zwrotu podatku akcyzowego,
– czy można wykorzystać cały limit zwrotu w pierwszym terminie składania wniosków tj. 1 do ostatni dnia lutego danego roku?
– czy można zmienić limit w drugim terminie składania wniosków w przypadku gdy zmieniła się powierzchnia użytków rolnych?
– czy utrata statusu producenta rolnego w trakcie roku ma znaczenie przy rozpatrywania wniosku złożonego w sierpniu?
4.Formalnoprawne podstawy decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
– zakres stosowania KPA
– zakres stosowania innych przepisów, w tym o VAT, finansach publicznych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej
– czy kwota zwrotu podatku powinna być zaokrąglona zgodnie z zasadami ordynacji podatkowej?
5.Omówienie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego i sposobu jego wypełnienia:
– które grunty należy wliczać do powierzchni gospodarstwa rolnego?
– jaką powierzchnię gruntów należy wpisać we wniosku?
– kto w przypadku śmierci współwłaściciela powinien wyrazić zgodę na wypłatę zwrotu podatku?
6.Obowiązkowe załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
-faktury VAT (omówienie formalnych wymogów, które spełniać musi faktura)
– czy w fakturze powinien być wpisany numer rejestracyjny?
– czy można przyjąć do wyliczenia zwrotu podatku akcyzowego fakturę dokumentującą zakup paliwa o nazwie „ON-BIOESTER” i „BIOESTER RME”?
– czy do wniosku musi być dołączony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku producentów rolnych podlegających wpisowi do KRS?
– czy można przyjąć do rozliczenia fakturę częściowo wykorzystaną do rozliczenia w innej gminie?
– jakie adnotacje mogą być zamieszczane na fakturze przez pracowników urzędów gmin?
– czy można przyjąć do rozliczenia faktury VAT nie zawierające numeru NIP sprzedawcy lub nabywcy?
– czy za potwierdzenie za zgodność z oryginałem faktur VAT należy pobierać opłatę skarbową?
– jak postąpić w przypadku załączenia do wniosku rachunku uproszczonego?
7. Terminy składania wniosków i terminy wypłat zwrotów.
– praktyczne sposoby postępowania z wnioskami złożonymi przed i po terminie
– czy termin złożenia wniosku może być przywrócony?
8. Zagadnienia związane z wnioskowaniem o dotację, rozliczaniem i kontrolowaniem prawidłowości wykorzystania środków.
– omówienie rozporządzenia w sprawie wniosku o dotację, rozliczenia dotacji oraz zasad i terminów sprawozdawczości w tym zakresie
– zasady wykorzystywania i rozliczania dotacji celowych na tle ustawy o finansach publicznych
9.Prowizja dla gmin z tytułu realizacji zadania.
10. Propozycje rozwiązań organizacyjnych w urzędach gmin niezbędnych do prawidłowej i sprawnej realizacji zadania.
– czy realizacja zadania musi być powierzona pracownikom zajmującym się podatkiem rolnym,
– kto oprócz pracowników „podatków” musi współdziałać przy realizacji zadania,
– koordynacja w urzędzie gminy podstawowych czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego (sprawozdawczość m.in. przyjęcie wniosku, naliczenie kwoty zwrotu, wnioskowanie o dotację celową, zmiany w budżecie, dokonywanie płatności, rozliczanie i sprawozdawczość).
11. Omówienie wybranych orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
12. Omówienie projektu zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym autorstwa Ministerstwa Finansów.
13. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.
Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory decyzji, postanowień i pism związanych z tematyką szkolenia.

Prowadząca – doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Od wielu lat jest pracownikiem Urzędu Miasta, aktualnie na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku

Wrzesień 5 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników gminnych służb podatkowych, skarbników gmin, może być również przydatne pracownikom, których obowiązkiem jest rozlicznie dotacji celowej przyznanej na to zadanie.

Cel:
Szkolenie poświęcone jest omówieniu praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Znajomość tej ustawy oraz przepisów wykonawczych pozwoli – z jednej strony – na prawidłową realizację zadania polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, a z drugiej strony na właściwe i terminowe rozliczenie dotacji celowej, otrzymywanej z budżetu Państwa na wypłaty dla producentów rolnych.

Program:
1. Wnioskowanie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018r.
2.Podmioty uprawnione do zwrotu części podatku akcyzowego
– producenci rolni,
– współposiadacze gospodarstwa rolnego,
-posiadacze samoistni i zależni (wyjaśnienie pojęć z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym i kodeksu cywilnego),
– czy producent rolny musi być podatnikiem podatku rolnego?
– czy dzierżawca może uzyskać zwrot podatku akcyzowego?
3.Zasady ustalania zwrotu i limitu zwrotu
– omówienie na tle praktycznych przykładów różnic pomiędzy pojęciami „kwota zwrotu”, „limit zwrotu”,
-podstawy ustalania kwot zwrotu i limitu,
– czy limit zwrotu podatku akcyzowego ustalany jest w stosunku do gruntów czy producenta rolnego?
– aktualna stawka zwrotu podatku akcyzowego,
– czy można wykorzystać cały limit zwrotu w pierwszym terminie składania wniosków tj. 1 do ostatni dnia lutego danego roku?
– czy można zmienić limit w drugim terminie składania wniosków w przypadku gdy zmieniła się powierzchnia użytków rolnych?
– czy utrata statusu producenta rolnego w trakcie roku ma znaczenie przy rozpatrywania wniosku złożonego w sierpniu?
4.Formalnoprawne podstawy decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
– zakres stosowania KPA
– zakres stosowania innych przepisów, w tym o VAT, finansach publicznych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej
– czy kwota zwrotu podatku powinna być zaokrąglona zgodnie z zasadami ordynacji podatkowej?
5.Omówienie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego i sposobu jego wypełnienia:
– które grunty należy wliczać do powierzchni gospodarstwa rolnego?
– jaką powierzchnię gruntów należy wpisać we wniosku?
– kto w przypadku śmierci współwłaściciela powinien wyrazić zgodę na wypłatę zwrotu podatku?
6.Obowiązkowe załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
-faktury VAT (omówienie formalnych wymogów, które spełniać musi faktura)
– czy w fakturze powinien być wpisany numer rejestracyjny?
– czy można przyjąć do wyliczenia zwrotu podatku akcyzowego fakturę dokumentującą zakup paliwa o nazwie „ON-BIOESTER” i „BIOESTER RME”?
– czy do wniosku musi być dołączony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku producentów rolnych podlegających wpisowi do KRS?
– czy można przyjąć do rozliczenia fakturę częściowo wykorzystaną do rozliczenia w innej gminie?
– jakie adnotacje mogą być zamieszczane na fakturze przez pracowników urzędów gmin?
– czy można przyjąć do rozliczenia faktury VAT nie zawierające numeru NIP sprzedawcy lub nabywcy?
– czy za potwierdzenie za zgodność z oryginałem faktur VAT należy pobierać opłatę skarbową?
– jak postąpić w przypadku załączenia do wniosku rachunku uproszczonego?
7. Terminy składania wniosków i terminy wypłat zwrotów.
– praktyczne sposoby postępowania z wnioskami złożonymi przed i po terminie
– czy termin złożenia wniosku może być przywrócony?
8. Zagadnienia związane z wnioskowaniem o dotację, rozliczaniem i kontrolowaniem prawidłowości wykorzystania środków.
– omówienie rozporządzenia w sprawie wniosku o dotację, rozliczenia dotacji oraz zasad i terminów sprawozdawczości w tym zakresie
– zasady wykorzystywania i rozliczania dotacji celowych na tle ustawy o finansach publicznych
9.Prowizja dla gmin z tytułu realizacji zadania.
10. Propozycje rozwiązań organizacyjnych w urzędach gmin niezbędnych do prawidłowej i sprawnej realizacji zadania.
– czy realizacja zadania musi być powierzona pracownikom zajmującym się podatkiem rolnym,
– kto oprócz pracowników „podatków” musi współdziałać przy realizacji zadania,
– koordynacja w urzędzie gminy podstawowych czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego (sprawozdawczość m.in. przyjęcie wniosku, naliczenie kwoty zwrotu, wnioskowanie o dotację celową, zmiany w budżecie, dokonywanie płatności, rozliczanie i sprawozdawczość).
11. Omówienie wybranych orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
12. Omówienie projektu zmiany ustawy o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym autorstwa Ministerstwa Finansów.
13. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.
Uwaga! Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory decyzji, postanowień i pism związanych z tematyką szkolenia.

Prowadząca – doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Od wielu lat jest pracownikiem Urzędu Miasta, aktualnie na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 5
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25