Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zaproszenie na listopadowe spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na cykl spotkań informacyjnych poświęconych rozpowszechnianiu wypracowanych standardów, modeli i rozwiązań w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO” w 12 powiatach województwa opolskiego.

Celem spotkań jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu); m. in.:

  • standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych,
  • model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowania – np. udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach,
  • model tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.

W trakcie spotkań zostanie również zaprezentowany nowopowstały Portal Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego (platforma internetowa): www.ngo.opolskie.pl.

Na spotkania zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej z terenu całego województwa opolskiego.

Spotkania informacyjne odbędą się w terminach i miejscach wskazanych w poniższej:

24 listopada 2014 r. – powiat głubczycki – godz. 14.00, świetlica wiejska w Nowej Wsi Głubczyckie

25 listopada 2014 r. – powiat kluczborski – godz. 12.00, Rynek 1, 46-20 Kluczbork (biuro LGD Dolina Stobrawy),

26 listopada 2014 r. – powiat oleski – godz. 16.00, Dom Kultury w Gorzowie  Śląskim.

27 listopada 2014 r. –  powiat opolski – godz. 17.00, sala w OSP we Wrzoskach,

28 listopada 2014 r. – powiat namysłowski – godz. 17.00, sala w Domu Kultury w Pokoju.

 

Osobą do kontaktu w sprawach spotkań informacyjnych jest Anna Graba – Specjalistka ds. spotkań informacyjnych:

tel.:  77 402 51 16
e-mail: anna.graba@haus.pl
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1-go Maja 13/2
45-068 Opole

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe.

Organizator zapewnia w trakcie spotkań poczęstunek.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

 Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach !