Aktualności

Zaproszenie na listopadowe spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”

kategoria Komunikaty | dnia 19/11/2014

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na cykl spotkań informacyjnych poświęconych rozpowszechnianiu wypracowanych standardów, modeli i rozwiązań w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO” w 12 powiatach województwa opolskiego.

Celem spotkań jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu); m. in.:

  • standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych,
  • model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowania – np. udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach,
  • model tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.

W trakcie spotkań zostanie również zaprezentowany nowopowstały Portal Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego (platforma internetowa): www.ngo.opolskie.pl.

Na spotkania zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej z terenu całego województwa opolskiego.

Spotkania informacyjne odbędą się w terminach i miejscach wskazanych w poniższej:

24 listopada 2014 r. – powiat głubczycki – godz. 14.00, świetlica wiejska w Nowej Wsi Głubczyckie

25 listopada 2014 r. – powiat kluczborski – godz. 12.00, Rynek 1, 46-20 Kluczbork (biuro LGD Dolina Stobrawy),

26 listopada 2014 r. – powiat oleski – godz. 16.00, Dom Kultury w Gorzowie  Śląskim.

27 listopada 2014 r. –  powiat opolski – godz. 17.00, sala w OSP we Wrzoskach,

28 listopada 2014 r. – powiat namysłowski – godz. 17.00, sala w Domu Kultury w Pokoju.

 

Osobą do kontaktu w sprawach spotkań informacyjnych jest Anna Graba – Specjalistka ds. spotkań informacyjnych:

tel.:  77 402 51 16
e-mail: anna.graba@haus.pl
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1-go Maja 13/2
45-068 Opole

Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe.

Organizator zapewnia w trakcie spotkań poczęstunek.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

 Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach !

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole