Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę – trener szkolenia z zakresu obsługi platformy e-PUAP

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

a) Opis przedmiotu zapytania:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi platformy e-PUAP dla 30 uczestników projektu pn. „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

b) Wymagania: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi platformy e-PUAP potwierdzone referencjami.

c)  W ofercie należy podać cenę brutto za przeprowadzenie 1 dnia szkoleniowego, zawierającą wszystkie koszty dodatkowe (tj. koszty dojazdu oraz zakwaterowania).

d)     Specyfikacja zapytania:

a)       12 dni szkoleniowych w podziale 6 gr. x 5 os./gr x 2 dni/gr.

b)       Terminy realizacji usługi:

–        dla gr. I-III w okresie grudzień 2016 – styczeń 2017

–        dla gr. IV-VI w okresie czerwiec 2017 – lipiec 2017

e) Informacje dodatkowe: Zamawiający zapewnia usługę tłumacza języka migowego podczas szkolenia.

f) Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 10 listopada 2016 r. na adres e-mail: idolna@opole.frdl.pl

g) Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Iwona Dolna tel. 077/453 68 25 w. 21, e-mail: idolna@opole.frdl.pl

 

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.