Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę- stworzenie narzędzia informatycznego do prowadzenia bazy danych

Zapytanie o cenę

I. Opis przedmiotu zamówienia:

stworzenie narzędzia informatycznego do prowadzenia bazy danych o usługach edukacyjnych i szkoleniowych z terenu Miasta Opole w ramach projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

II. Wymagania: Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi oraz zagwarantować przeszkolenie pracownika OCDL FRDL w obsłudze utworzonej bazy danych.

III. W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

IV. Do oferty należy załączyć portfolio/CV.

V. Stworzona baza danych o usługach edukacyjnych służyć powinna dostarczeniu wszechstronnej wiedzy na temat dostępnej oferty edukacyjnej z powiatu Miasto Opole odbiorcom projektu tj. mieszkańcom Miasta Opola w wieku 18- 64 lat. Jednocześnie prezentowane w bazie informacje powinny być dostosowane do możliwości odbiorców, gwarantując dostępność i zrozumiałość zawartych w niej informacji.

VI. Baza danych funkcjonować będzie w okresie od sierpnia 2013r. do maja 2015r.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 31 lipca 2013 r.

VIII. Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 5 lipca 2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: sekretariat@opole.frdl.pl

IX. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Iwona Dolna, tel. 77/453 68 25, e-mail: idolna@opole.frdl.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 

Instytucja przeprowadzająca zapytanie o cenę:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

Iwona Dolna

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Opole, 27 czerwca 2013 r.

 

 

logo_dol_www