Aktualności

Zapytanie ofertowe

kategoria Komunikaty, Zapytania ofertowe | dnia 28/06/2013

logo_dol_www

Zapytanie o cenę

I.Opis przedmiotu zamówienia:

publikacja w prasie o zasięgu terenu powiatu Miasta Opole ogłoszeń prasowych dotyczących rekrutacji i wydarzeń projektowych ora artykułów sponsorowanych w ramach projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

II. Wymagania: Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi.

III. W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

IV. Specyfikacja dot. publikacji w prasie o zasięgu terenu powiatu Miasta Opole:

a) ogłoszeń prasowych dot. rekrutacji i wydarzeń projektowych zgodnie ze wzorem dostarczoną przez Zamawiającego:

– format ogłoszenia: 1/6 strony

– kolory: pełne

– nakład: 12 szt. (4 szt. w roku 2013, 6 szt. w roku 2014, 2 szt. w roku 2015)

b) artykułów sponsorowanych zgodnie z treścią dostarczoną przez Zamawiającego:

– format: 1/2 strony

– kolory: pełne

– nakład: 4 szt. (1 szt. w roku 2013, 2 szt. w roku 2014, 1 szt. w roku 2015)

V. Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 11 lipca 2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: sekretariat@opole.frdl.pl

VI. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariola Walkowicz tel. 077/453 68 25, e-mail: sekretariat@opole.frdl.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 

 

Mariola Walkowicz

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Opole, 28 czerwca 2013 r.

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole