Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe

logo_dol_www

Zapytanie o cenę

I.Opis przedmiotu zamówienia:

publikacja w prasie o zasięgu terenu powiatu Miasta Opole ogłoszeń prasowych dotyczących rekrutacji i wydarzeń projektowych ora artykułów sponsorowanych w ramach projektu „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

II. Wymagania: Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi.

III. W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

IV. Specyfikacja dot. publikacji w prasie o zasięgu terenu powiatu Miasta Opole:

a) ogłoszeń prasowych dot. rekrutacji i wydarzeń projektowych zgodnie ze wzorem dostarczoną przez Zamawiającego:

– format ogłoszenia: 1/6 strony

– kolory: pełne

– nakład: 12 szt. (4 szt. w roku 2013, 6 szt. w roku 2014, 2 szt. w roku 2015)

b) artykułów sponsorowanych zgodnie z treścią dostarczoną przez Zamawiającego:

– format: 1/2 strony

– kolory: pełne

– nakład: 4 szt. (1 szt. w roku 2013, 2 szt. w roku 2014, 1 szt. w roku 2015)

V. Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 11 lipca 2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: sekretariat@opole.frdl.pl

VI. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariola Walkowicz tel. 077/453 68 25, e-mail: sekretariat@opole.frdl.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

 

 

Mariola Walkowicz

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Opole, 28 czerwca 2013 r.