Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług

kategoria Zapytania ofertowe | dnia 25/06/2013

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

 

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 Usługi hotelarskie

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55130000-0 Inne usługi hotelarskie

 

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 6 grup, na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:

    • Usługę noclegową

    • Wyżywienie uczestników szkoleń

    • Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 15-16.07.2013r, 17-18.07.2013r., 29-30.07.2013r., 31.07-1.08.2013r., 5-6.08.2013r., 9-10.09.2013r.,

Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym 

  1. i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 10 lipca 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: mliskiewicz@opole.frdl.pl

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,

tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: mliskiewicz@opole.frdl.pl

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole