Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług

Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

 

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 Usługi hotelarskie

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55130000-0 Inne usługi hotelarskie

 

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

I. Opis przedmiotu: wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 6 grup, na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:

    • Usługę noclegową

    • Wyżywienie uczestników szkoleń

    • Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 15-16.07.2013r, 17-18.07.2013r., 29-30.07.2013r., 31.07-1.08.2013r., 5-6.08.2013r., 9-10.09.2013r.,

Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym 

  1. i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego dwudniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 10 lipca 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: mliskiewicz@opole.frdl.pl

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,

tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: mliskiewicz@opole.frdl.pl

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI