Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług

kategoria Komunikaty, Zapytania ofertowe | dnia 16/07/2013

opolskie_bezpieczne_projekt_ocdl_opole

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

 

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 Usługi hotelarskie

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55130000-0 Inne usługi hotelarskie

 

 

Zamawiający:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

I. Opis przedmiotu:

wykonanie usług hotelarsko- cateringowych dla 6 grup, na terenie województwa opolskiego poza miastem Opole . Cena powinna zawierać:

• Usługę noclegową

• Wyżywienie uczestników szkoleń

• Wynajem sali szkoleniowej

Terminy wykonania usługi: 27-28.08.2013r, 29-30.08.2013r., 3-4.09.2013r., 5-6.09.2013r., 16-17.09.2013r., 18-19.09.2013r.

Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:

• Cena – 100%

IV.Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację całego zamówienia, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00, 30 lipca 2013r. w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: mliskiewicz@opole.frdl.pl

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu, tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: mliskiewicz@opole.frdl.pl

 

Zapytanie ofertowe do pobrania

 

Andrzej Dąbrowski

Z-ca Dyrektora

Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

 

Opole, 16 lipca 2013 r.

 

 

 

 

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole