Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług:

kategoria Zapytania ofertowe | dnia 13/05/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29I. Opis przedmiotu: wykonanie usług  hotelarsko- cateringowych dla 8 grup 13 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:
– Usługę noclegową
– Wyżywienie uczestników szkoleń
– Wynajem sali szkoleniowej
– Koszt dowozu uczestników

Terminy wykonania usługi:  13-15.04.2012r.,  20-22.04.2012r., 11-13.05.2012r., 25-27.05.2012r. oraz
15-17.06.2012r., 30.06-02.07.2012r., 9-11.07.2012r., 16-18.07.2012r.
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność
w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:
• Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego trzydniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej oraz dowozem grupy z Opola do miejsca szkolenia w dniu rozpoczęcia szkolenia i dowozu grupy do Opola w dniu zakończenia szkolenia, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00,
28 marca 2012r.  w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: mliskiewicz@opole.frdl.pl

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: mliskiewicz@opole.frdl.pl

Magdalena Obrocka

Dyrektor
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole