Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług:

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług wg kodów CPV:

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0 Inne usługi hotelarskie

Zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
45-018 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29I. Opis przedmiotu: wykonanie usług  hotelarsko- cateringowych dla 8 grup 13 osobowych na terenie województwa opolskiego. Cena powinna zawierać:
– Usługę noclegową
– Wyżywienie uczestników szkoleń
– Wynajem sali szkoleniowej
– Koszt dowozu uczestników

Terminy wykonania usługi:  13-15.04.2012r.,  20-22.04.2012r., 11-13.05.2012r., 25-27.05.2012r. oraz
15-17.06.2012r., 30.06-02.07.2012r., 9-11.07.2012r., 16-18.07.2012r.
Szczegółowe opis warunków zamówienia wraz z terminami wykonania usług zawarty jest
w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego zapytania.

II. Wymagania: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy mają zarejestrowaną działalność
w zakresie objętym zamówieniem, dysponują własnym zapleczem technicznym
i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

III. Kryterium oceny ofert:
• Cena – 100%

IV. Sposób przygotowania oferty: w ofercie należy podać cenę brutto za organizację jednego trzydniowego szkolenia wraz z wyżywieniem, noclegiem i wynajęciem sali szkoleniowej oraz dowozem grupy z Opola do miejsca szkolenia w dniu rozpoczęcia szkolenia i dowozu grupy do Opola w dniu zakończenia szkolenia, wykazać doświadczenie i możliwości organizacyjne. Do ofert należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty publikacji zapytania nie później niż do godziny 12:00,
28 marca 2012r.  w Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, Opole lub drogą mailową pod adres: mliskiewicz@opole.frdl.pl

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marek Liśkiewicz – Kierownik projektu,
tel. 077/453 68 25 lub 077 454 48 29 w.21, e-mail: mliskiewicz@opole.frdl.pl

Magdalena Obrocka

Dyrektor
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL

Dodaj komentarz