W tym trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego w Polsce trzeba zadbać nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa, ale również zapewnić mu byt. Oprócz małych przedsiębiorstw i firm, szczególnie zagrożone w tym czasie są podmioty sektora ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Organizacje te tworzą kilkaset tysięcy miejsc pracy i olbrzymi potencjał pomocowy, szczególnie ważny w sytuacji kryzysowej w jakiej się znajdujemy.

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz inni przedstawiciele podmiotów sektora ekonomii społecznej wystosowali apel do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Dotyczy on realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (FES) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Mimo przedstawionego pakiet rekomendacji, który ma pomóc w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, przedstawiciele 30 organizacji pozarządowych, w szczególności podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii, oczekują od administracji rządowej bardziej zdecydowanych działań. Wiele podmiotów ekonomii społecznej nie ma obecnie możliwości prowadzenia swojej działalności m. in. w obszarze gastronomii, turystyki, rekreacji, edukacji czy usług społecznych. W związku z tym grozi im bankructwo oraz zwolnienia pracowników.

Organizacje proponują wykorzystanie istniejących możliwości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Postulują o:

  • rekomendowanie zwiększenia alokacji środków dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w samorządach wojewódzkich
  • okresowe zwolnienie lub ograniczenie stosowania zasady konkurencyjności w celu szybszych zamówień i usprawnienia realizacji pomocy w sytuacji kryzysowej b. większe premiowanie zakupów usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej co pozwoli im utrzymać się na rynku i zmniejszyć ryzyko likwidacji miejsc prac
  • wydłużenie przewidzianej Wytycznymi akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przeprowadzenie akredytacji w formach zdalnych lub przyznanie akredytacji bez konieczności dokonywania nowego audytu.

Zgłoszone powyżej propozycje umożliwią szybkie działania bez potrzeby zmian prawnych, a w znaczący sposób mogą pomóc w łagodzeniu kryzysu w sektorze ekonomii społecznej. Zmiany te zostały uzgodnione w szerokim gronie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorców społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej. „Trzeba Szybko wprowadzić w życie działania, które zapobiegną upadkowi lub poważnemu regresowi przedsiębiorstw społecznych tworzonych przez osoby i dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” – apelują organizacje pozarządowe. Ponadto deklarują: „Jesteśmy w pełni gotowi do dalszej dyskusji o szczegółach i deklarujemy gotowość do ścisłej współpracy z Ministerstwem w zakresie przeciwdziałania skutkom obecnej sytuacji.”

Pełen tekst apelu: propozycje zmian Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa