Strategia rozwoju gminy w świetle zmian ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i niektórych innych ustaw

Ważne informacje o szkoleniu

W wyniku dokonanych zmian legislacyjnych po raz pierwszy uregulowano pojęcie strategii rozwoju gminy. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy skutki i praktyczne konsekwencje tych zmian. Zaprezentujemy m. in. powiązania strategii rozwoju z planowaniem przestrzennym oraz konsekwencje przyjętego modelu planowania strategicznego np. w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy UE. Dzięki szkoleniu prowadzonym przez zespół praktyków współpracujących na co dzień z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego w procesie przygotowania i aktualizacji dokumentów strategicznych uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji najtrudniejszych etapów planowania strategicznego w gminie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie głównych, aktualnych motywów budowy/aktualizacji strategii rozwoju przez JST.
 • Prezentacja najważniejszych zmian dla strategii gminnych, wprowadzanych nowelizacją ustawy.
 • Omówienie procedury przystąpienia do budowy strategii rozwoju zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy i metodologii przeprowadzenia całego procesu – w tym uchwała o przystąpieniu do sporządzenia strategii rozwoju gminy oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 • Prezentacja i omówienie poszczególnych elementów/rozdziałów strategii rozwoju gminy
 • Omówienie nowych elementów strategii rozwoju gminy: model struktury funkcjonalno-przestrzennej, obszary strategicznej interwencji, ramy finansowe – powiązanie strategii rozwoju z planowaniem przestrzennym i finansowym.
 • Omówienie procesu konsultacji strategii rozwoju – tryb, metody, harmonogram
 • Analiza procesu opiniowania strategii rozwoju gminy z instytucjami zewnętrznymi, zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy.
 • Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju.
 • Wyjaśnienie roli strategii dla dokumentów planowania przestrzennego.
 • Uzyskanie informacji nt. roli strategii w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 
zwiń
rozwiń
Program

1. Główne przesłanki aktualizacji i budowy strategii rozwoju JST.

2. Wytyczne w zakresie budowy strategii rozwoju JST zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw:

 • wytyczne merytoryczne,
 • wytyczne proceduralne.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza i pracownicy JST odpowiedzialni za przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju oraz wydziały związane z pozyskiwaniem środków na rozwój JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Wykładowca 1 - Dyrektor FRDL MISTiA. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – mgr geografii społeczno-ekonomicznej. Ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Moderator procesów budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze publicznej i gospodarczej. Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami, moderowaniu sesji strategicznych, konstruowaniu strategii i planów rozwojowych, facylitacji spotkań zespołów zadaniowych, prowadzeniu badań kompetencji pracowników samorządowych oraz jakości usług publicznych, opracowywaniu analiz społecznych i gospodarczych, realizacji audytów oświaty itp. Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie.

Wykładowca 2 - Menedżer publiczny. Konsultant z zakresu zarządzania i planowania strategicznego dla JST i NGO. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.

zwiń
rozwiń