Stypendia i zasiłki szkolne

Cele i korzyści

Omówienie regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zastosowanie przepisów procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem orzecznictwa SKO, rozliczanie stypendiów za rok szkolny 2019/20 i przygotowanie do roku 2020/21. Udział w zajęciach pomoże w prawidłowym skonstruowaniu regulaminu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz umiejętnym powiązaniu rozstrzygnięć ustawy o systemie oświaty z postępowaniem administracyjnym ustalonym KPA.

zwiń
rozwiń
Program

1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1941 z późn. zm.):
a) Cele i założenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
b) Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
c) Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90f cyt. ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
d) Zasady przyznawania stypendium szkolnego.
e) Rozliczanie udzielonego stypendium szkolnego.
f) Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
g) Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
2. Stosowanie przepisów znowelizowanego Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w KPA:
a) Zasady ogólne prawa administracyjnego.
b) Terminy załatwiania spraw.
c) Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
d) Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
e) Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
f) Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej.
3. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
4. Zmiany w finansowaniu zadania – dotacja celowa + wkład własny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, gminnych ośrodków pomocy społecznej, gminnych zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługi szkół.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od dziewiętnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu zarządzania szkołami, współpracuje z wieloma podmiotami w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem KEN.

zwiń
rozwiń