Uprawnienia kontrolne regionalnych izb obrachunkowych i najwyższej izby kontroli a uprawnienia jednostek kontrolowanych. Procedura pokontrolna RIO i przykłady stwierdzanych nieprawidłowości.

Cele i korzyści
  • Omówienie uprawnień kontrolnych RIO i NIK.
  • Przedstawienie  najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
  • Omówienie szczegółowe sposobu składania zastrzeżeń do zaleceń RIO.
  • Przedstawienie prawidłowego formułowania zastrzeżeń do przykładowych wniosków pokontrolnych RIO.
  • Omówienie  upoważnień do zaciągania zobowiązań wynikających z WPF w kontekście dyscypliny finansów publicznych.
  • Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak przebiegać powinna kontrola RIO, jakie uprawnienie ma kontrolujący i kontrolowany.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uprawnienia kontrolne regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli:
– jednostki podlegające kontroli RIO, NIK,
– uprawnienia kontrolne – co RIO i NIK mogą kontrolować i w jakim zakresie,
– kryteria kontroli RIO i NIK.

2. Procedura kontrolna RIO zgodnie z przepisami ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania:
– obowiązki, które RIO musi wypełnić przed rozpoczęciem kontroli w jednostce,
– uprawnienia i obowiązki inspektorów kontroli RIO,
– obowiązki, które w trakcie kontroli musi spełnić jednostka kontrolowana,
– konsekwencje utrudniania przez jednostkę kontrolowaną kontroli przeprowadzanej przez RIO,
– podpisanie protokołu kontroli lub odmowa podpisania protokołu kontroli. e i jej konsekwencje.

3. Wskazywanie przez RIO osób odpowiedzialnych za nieprawidłowość.

4. Postępowanie pokontrolne RIO:
– złożenie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego RIO:
• organ jednostki kontrolowanej właściwy do złożenia zastrzeżeń,
• wymagania formalne zastrzeżeń – zgodnie z przepisami ustawy o RIO;
– rozpatrzenie zastrzeżeń przez Kolegium RIO:
• procedura rozpatrzenia zastrzeżeń,
• czy jednostka kontrolowana może uczestniczyć w posiedzeniu Kolegium RIO, na którym są rozpatrywane zastrzeżenia.

5. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w ocenie RIO i NIK.

6. Kontrola przeprowadzana przez RIO przy użyciu oprogramowania ACL.

7. Nieprawidłowości stwierdzane w jst przez RIO i NIK w zakresie finansowania promocji.

8. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości w trakcie kontroli RIO skutkujące z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych:
– Kto za co odpowiada w jednostce z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
– Możliwość przekazywania odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych pracownikom jednostki:
• co można i na jakich zasadach powierzać pracownikom,
• odpowiedzialność pracowników za zamówienia publiczne,
• odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli,
• praktyczne przykłady gotowych powierzeń.
– Kto odpowiada za dyscyplinę finansów publicznych w przypadku prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych jst.
– Wybrane aspekty postępowania prowadzonego w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
– Przegląd wybranych czynów naruszający dyscyplinę finansów publicznych, w tym:
• dokonywanie wydatków z przekroczeniem planu finansowego oraz omówione zostaną zasady odpowiedzialności za dokonanie wydatku z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków;
• zaciąganie zobowiązań:
 zobowiązania zaciągane w danym roku,
 zobowiązania wieloletnie, w tym: Wieloletnia Prognoza Finansowa a zobowiązania wieloletnie, co to jest zobowiązanie/umowa wieloletnia, zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich w jst i jednostkach organizacyjnych np. zimowe utrzymanie dróg, umowy dotyczące telefonii stacjonarnej i komórkowej, dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów biurowych, ubezpieczenie, ochrona, dostawa opału, media, umowy związane z inwestycjami i remontami itp., kiedy i jakie zobowiązania należy zgłaszać do ujęcia w WPF, jakie wielkości i w jakich latach powinno się pokazywać w WPF, czy są jakieś zobowiązania wieloletnie, które nie muszą być ujęte w WPF.
• czyny w zakresie dotacji;
• dochodów;
• sprawozdawczości;
• inwentaryzacji.
 

9. Kiedy RIO, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, zawiadamia najczęściej inne organy, w tym: Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Wojewodę, Ministerstwo Finansów, Policję, Prokuraturę, Państwową Inspekcję Pracy, Nadzór Budowlany.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:

Wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących zarządu jednostek samorządu terytorialnego, kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, pracowników wydziałów finansowych, pracowników merytorycznych, audytorów wewnętrznych, księgowych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL. Prowadzi szkolenia od 2003 roku.

zwiń
rozwiń