Zamówienia publiczne na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem zmiany wynagrodzenia wykonawcy spowodowanej wadami dokumentacji projektowej oraz inflacją

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanych zajęć jest omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi z nimi związane według przepisów Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Podczas zajęć omówimy najważniejsze problemy i wzajemne powiązania pomiędzy tymi ustawami. Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na najtrudniejsze i najwcześniej pojawiające się pytania na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego na roboty budowlane.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie problemów związanych ze zlecaniem dokumentacji projektowej, w tym próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak wymusić na projektancie sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami nie tylko Prawa budowlanego ale także Prawa zamówień publicznych.
• Przedstawienie rozwiązań umożliwiających zakończenie realizacji umowy o roboty budowlane w sytuacji wystąpienia wad w dokumentacji projektowej.
• Wskazanie sposobów rozszerzenia przedmiotu zamówienia podstawowego.
• Wskazanie sposobów waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku z inflacją.
• Otrzymanie obszernych materiałów stanowiących omówienie zagadnień związanych z zamówieniami na roboty budowlane oraz wybranych elementów SWZ dotyczące zagadnień objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:
a. Zasady ogólne. Kryteria równoważności.
b. Opisywanie robót budowlanych.  
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
• Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.
• Do jakich robót stosować wariant polegający na ich wykonaniu, a do jakich na ich zaprojektowaniu i wykonaniu?
c. Podział zamówienia na części. Zamówienia niepodzielne. Przykładowe zapisy dotyczące niemożliwości podziału zamówienia na części.
2. Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie.
3. Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot oraz wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej.
4. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia.
5. Rodzaje wynagrodzeń w zamówieniach na roboty budowlane.

a. Wynagrodzenie ryczałtowe.
b. Wynagrodzenie kosztorysowe.
c. Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia.
d. Do jakich rodzajów robót stosować dane wynagrodzenie.
6. Istotne i nieistotne zmiany umowy:
a. Zmiany istotne – art. 454 Pzp.
b. Zmiany nieistotne – art. 455 Pzp.
• Ogólne postanowienia umów oraz zmiany podatków i opłat.
• Zmiany spowodowane zmianami cen materiałów i kosztów.
- Zmiany na podstawie art. 439 Pzp.
- Zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp.
- Zmiany na podstawie art. 48 ustawy z 07.10.2022 r.
• Konieczne prace dodatkowe; roboty zamienne; roboty zaniechane.
- Konieczne prace dodatkowe.
- Roboty zamienne.
- Roboty zaniechane.
• Protokół konieczności.
• Podsumowanie tematyki zmian umów.
7. Dodatkowe roboty wykraczające poza przedmiot zamówienia i zamówienia podobne:
a. Roboty dodatkowe.
b. Zamówienia podobne („uzupełniające”).
c. Różnice pomiędzy dodatkowymi robotami a zamówieniami podobnymi.
8. Sposoby rozszerzenia przedmiotu zamówienia podstawowego:
a. Aneks czy nowa umowa?
9. Znaczenie pojęć z art. 649 kc.
10. Prawo opcji.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także do wykonawców robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz książek wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia: „Przetarg ograniczony”; „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (współautor, wydanej we wrześniu 2010 r.); „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego” (marzec 2017 r.); „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego” wydanej w czerwcu 2021 r. uwzględniającej przepisy Prawa zamówień publicznych z 2019 r oraz znowelizowanego Prawa budowlanego; członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; od 2003 r. biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „budownictwa”. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 27 stycznia 2023 r.