ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy

Cele i korzyści

Przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wprowadzanych zmian samorządowego prawa pracy, w zakresie spraw kadrowych w  urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich. W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.
 2. Formy zatrudnienia w samorządzie. Status prawny sekretarza gminy.
 3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
  • osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
  • procedura poprzedzająca nabór,
  • określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  • przeprowadzenie konkursu – metody i techniki naboru,
  • kryteria wyłaniania kandydata,
  • protokół z przeprowadzonego naboru.
 4. Zatrudnianie w samorządach bez przeprowadzania naboru.
 5. Akta osobowe:
  • Zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem i ustaniem zatrudnienia,
  • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 6. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym:
  • treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”),
  • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
  • dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika.
 7. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  • Uprawnienia płacowe poszczególnych grup pracowników samorządowych,
  • Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia i przepisów zakładowych.
 8. Istota zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 9. Zasady ustalania prawa do nagród, odpraw i odszkodowań wynikających z przepisów prawa.
 10. Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia zaliczanych do stażu pracy.
 11. Zmiana warunków pracy i płacy:
  • Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
  • Porozumienie zmieniające,
  • wypowiedzenie warunków pracy.
 12. Rozwiązywanie umów o pracę:
  • Formy rozwiązania umowy o pracę,
  • Odprawy pieniężne/odszkodowania,
  • pracownicy podlegający szczególnej ochronie.
 13. Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy.
  • Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść,
  • Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę,
  • Sprostowanie świadectwa pracy.
 14. Zmiany dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem i opieką nad dziećmi. Ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.
 15. Zmiany w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy.
 16. Nowe brzmienie przepisów prawa pracy dotyczące dyskryminowania i mobbingu w stosunku pracy.
 17. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 18. Zasady realizowania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej:
  • Polecenie pracy zdalnej/regulamin pracy zdalnej,
  • Dokumentowanie pracy zdalnej,
  • Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej,
  • Wady i zalety pracy zdalnej,
  • Praca zdalna a przepisy prawa pracy,
  • Praca zdalna – stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy.
 19. Obowiązki pracodawcy wynikające z wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 20. Pozostałe zmiany w samorządowym prawie pracy, m.in.:
  • Zasady przenoszenia pracownika do innej jednostki samorządowej,
  • Orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy pracownika,
  • Dostarczanie przez pracowników Orzeczenia o niepełnosprawności,
  • Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych,
  • Praca zdalna a zasiłek opiekuńczy.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracodawców, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz innych osób zajmujących się problematyką kadrową w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń