Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” (9.1.2 RPO WO).

W ramach działań OCDL FRDL realizowane są stacjonarne warsztaty tematyczne dla nauczycieli (zadanie pn. „Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli”) oraz warsztaty pn. Moja wymarzona Firma dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zadanie pn. „Kształcenie kompetencj9i kluczowych dla szkół gimnazjalnych i Liceów Ogólnokształcących – warsztaty pn. Moja wymarzona Firma).

WARSZTATY pn. „MOJA WYMARZONA FIRMA”

 Celem warsztatów jest kreowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych oraz wzmocnienie umiejętności interpersonalnych jako przyszłego przedsiębiorcy lub pracownika,  upowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej. Atutem warsztatów jest wykorzystanie działań interdyscyplinarnych rozwijających twórczość i kreatywność młodzieży. Poprzez część teoretyczną, jak i cześć artystyczną warsztatów młodzież będzie miała możliwość twórczej ekspresji i wyrażania pozytywnych przesłań i przemyśleń dotyczących przyszłych wyborów zawodowych. Przekazana wiedza wzbogaci świadomość i umiejętności uczestników przydatne przy zakładaniu własnej firmy i swobodnego funkcjonowania na rynku pracy.

Ponadto cel warsztatów zostanie osiągnięty m.in. poprzez przekazywanie elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki rynkowej, zakładania i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzenia gier i symulacji, marketingu, kształtowania wizerunku i autoprezentacji, zarządzania czasem, negocjacji oraz pracy w grupach.

Zrealizowanych zostanie 50 grup warsztatowych (50 grup x 10 uczniów/uczennic) w szkołach gimnazjalnych i licealnych Aglomeracji Opolskiej.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

W ramach zadania przewidziane są działania mające wspomóc doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli: stacjonarne, jednodniowe warsztaty tematyczne.

Proponowane tematy warsztatów dla nauczycieli:

 1. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak z nim współpracować.
 2. Praca z grupą uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 3. Pomoc psychologiczna-pedagogiczna w szkole – planowanie i organizacja Metody i techniki wspierające proces uczenia się uczniów cz. 1.
 4. Metody i techniki wspierające proces uczenia się uczniów cz. 2.
 5. Tworzenie prezentacji w Prezi.
 6. Bezpieczna szkoła w świecie nowych technologii.
 7. WebQuest jako metoda dydaktyczna.
 8. Podstawy optymalizacji fotografii.
 1. Tworzenie prezentacji multimedialnych.
 2. Obsługa programu PUBLISHER – tworzenie i edycja gazetki szkolnej.
 3. Prowadzenie zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej.
 4. Sporządzanie zestawień tabelarycznych – narzędzia i metody.
 5. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym – ilustrowanie statystyk szkolnych.
 6. Edycja tekstów – redagowanie pism, podań, wniosków.
 7. Tworzenie korespondencji seryjnej edytorze tekstu.
 8. Redagowanie dokumentów z grafiką – dyplomy, podziękowania i inne.
 9. Urządzenia technologii informacyjnej i komunikacyjnej – obsługa i zastosowanie
  w szkole.
 10. Tworzenie i korzystanie z baz danych w pracy nauczyciela.
 11. Obsługa programów wspomagających pracę nauczyciela.
 12. Obsługa urządzeń TIK i ich zastosowanie w szkole.
 13. EEG Biofeedback jako wspomaganie neurodydaktyczne ucznia z różnymi trudnościami.

Zrealizowanych zostanie 20 grup warsztatowych (12 grup x 15 osób).

Więcej informacji o projekcie:

http://sn.rzpwe.opolskie.pl/ocdl

http://sn.rzpwe.opolskie.pl/ocdl-frdl

Osoba do kontaktu:

Joanna Kucharska, jkucharska@opole.frdl.pl, numer telefonu: 77 453 68 25 (wew. 21).