Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Korfantów realizuje projekt pn. „Mały człowiek – wielkie możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2013 r. – 31.12.2014 r.

Adresaci projektu:

Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Korfantów (Przedszkole w Korfantowie i Przedszkole w Ścinawie Nyskiej)

Głównym celem projektu jest wzmocnienie funkcji edukacyjnych, poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej w Gminie Korfantów.

Cele szczegółowe projektu:

• Utworzenie 2 dodatkowych oddziałów przedszkolnych w istniejących przedszkolach na terenie gminy Korfantów

• Poprawa nawyków poprawnej wymowy i usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych u dzieci poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć logopedycznych

• Rozwijanie poczucia rytmu, słuchu, pamięci i koordynacji ruchów u dzieci poprzez wprowadzenie zajęć z rytmiki

• Nabycie podstawowych umiejętności językowych u dzieci poprzez wprowadzenie zajęć z j. angielskiego

Działania w ramach projektu:

1. Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie

2. Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej – Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej

3. Zajęcia logopedyczne (indywidualne)

4. Zajęcia z rytmiki

5. Zajęcia z j. angielskiego

Kierownik projektu - Anna Wiesiołek - tel. 77/ 454 48 29 e-mail: awiesiolek@opole.frdl.pl