Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zrealizowało projekt pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

Atom3


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 czerwca 2016 r. – 31 maja 2018 r.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 4 gmin (Krapkowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae (Opole, Tarnów Opolski) mieszczących się w granicach Aglomeracji Opolskiej, prowadzących kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli po zakończeniu udziału w projekcie.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych poza lekcjami lub/i poza szkołą ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu. Uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez wyjazdy uczniów w miejsca edukacji bezpośredniej.
 2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez doskonalenie metod pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 3. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w których zostanie wykorzystany sprzęt/narzędzia TIK oraz rozwój kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli.
 4. Wykorzystanie przez szkoły doposażonych pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 5. Wyposażenie szkół w sprzęt i narzędzia TIK na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 6. Poszerzenie oferty wybranych szkół o zagadnienia dot. wyboru ścieżki zawodowej, poprawa motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych oraz postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
 7. Poszerzenie oferty edukacyjnej wybranych szkół o dodatkowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie indywidualizacji.

 Działania dla uczniów:

 1. Warsztaty kreatywnego uczenia się
 2. Zajęcia z j. angielskiego
 3. Zajęcia z j. niemieckiego
 4. Warsztaty matematyczno-logiczne
 5. Warsztaty przyrodniczo-eksperymentalne
 6. Warsztaty fizyczno-doświadczalne
 7. Warsztaty biologiczno-chemiczne
 8. Warsztaty programowania
 9. Warsztaty z robotyki
 10. Warsztaty grafiki komputerowej
 11. Zajęcia pn. „Pracownia Rozwoju Osobistego”
 12. Zajęcia logopedyczne
 13. Warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego
 14. Warsztaty pn. „Moja wymarzona firma”

Działania dla kadry pedagogicznej:

 1. Nauczyciele będą mieli wybór studiów podyplomowych z założonej na to puli środków
 2. Warsztaty stacjonarne z wybranych tematów
 3. Wyjazdowe warsztaty dla nauczycieli

 

Kierownik projektu: Anna Wiesiołek tel. 774544829 lub 774536825 awiesiolek@opole.frdl.pl