Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Dobrodzień zrealizowało projekt pn. „Kreatywna szkoła – lubię to!” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.10.2014 r. – 30.06.2015 r.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej z Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej o zagadnienia dot. wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry pedagogicznej w okresie 10.2014-06.2015.

Cele szczegółowe projektu:

1.Poszerzenie oferty Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu o zagadnienia dot. wyboru ścieżki zawodowej i poprawa motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych.

2.Poprawa dostępu do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

3.Poszerzenie oferty Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu w zakresie wsparcia opieką pedagogiczno-psychologiczną mających problemy z nauką i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4.Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznych i nowoczesnych metod nauczania.

Działania dla uczniów:

1.Warsztaty kreatywności.

2.Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe.

3.Warsztaty superpamięci.

4.Warsztaty grafiki komputerowej.

5.Indywidualne doradztwo pedagogiczno- psychologiczne.

Działania dla nauczycieli:

1. Wdrożenie nowych form nauczania – Warsztaty dla nauczycieli wyjazdowe pn „8 strategii efektywnego nauczania” oraz superwizje.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu Pana Radosława Krul pod nr tel. 77/ 454 48 29 lub adresem e-mail: biuro@opole.frdl.pl; rkrul@opole.frdl.pl.


Lider Projektu
Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej  FRDL
ul. Krakowska 51,
45-018 Opole,
Tel. 77-454-48-29

Partner Projektu
Gmina Dobrodzień
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
i Przedszkoli
Tel. 34-35-75-100


Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 

Lider Projektu

Opolskie Centrum

Demokracji Lokalnej FRDL

ul. Krakowska 51,

45-018 Opole,

Tel. 77-454-48-29