Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL rozpoczyna realizację projektu pn. Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje.” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1 – Wsparcie kształcenia ogólnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Logo
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 sierpnia 2016 r. – 31 października 2017 r.

Adresaci projektu:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte: Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach oraz Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic szkoły gimnazjalnej realizującej kształcenie ogólne (kl. I-III PG) oraz uczniów i uczennic szkoły podstawowej (kl. I-VI PSP) oraz kadry pedagogicznej PG i PSP.

 Głównym celem projektu jest wzrost u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem metody eksperymentu, doposażonych pracowni przedmiotowych, narzędzi TIK oraz wyjazdów w miejsca edukacji bezpośredniej.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych poza lekcjami lub/i poza szkołą ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu, w tym wyjazdy w miejsca edukacji bezpośredniej.
 2. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych poza lekcjami lub/i poza szkołą ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz przedmiotów przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu, w tym wyjazdy w miejsca edukacji bezpośredniej.
 3. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na wykorzystanie narzędzi TIK oraz rozwój kompetencji informatycznych.
 4. Doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach, na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 5. Wyposażenie szkół w sprzęt TIK na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 6. Poszerzenie oferty PG w Dobrodzieniu o zagadnienia dot. wyboru ścieżki zawodowej, poprawa motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych oraz postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
 7. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o dodatkowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w procesie indywidualizacji.

Działania dla uczniów:

 1. Warsztatach biologiczno-chemiczne
 2. Zajęcia z j. włoskiego
 3. Warsztaty kreatywności
 4. Warsztaty matematyczne
 5. Warsztaty przyrodnicze
 6. Warsztaty przyrodniczo-foto-graficzne
 7. Warsztaty programowania
 8. Indywidualne doradztwo pedagogiczno-psychologiczne
 9. Warsztaty pracowni rozwoju osobistego
 10. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
 11. Warsztaty „moja wymarzona firma”

 Działania dla kadry pedagogicznej:

 1. Studia podyplomowe
 2. Warsztaty stacjonarne
 3. Wyjazdowe warsztaty dla nauczycieli