Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r.

Projekt kierowany jest do:

– 32 os. (16K i 16M) z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, niezatrudnione, w wieku 16-64 lata, które uczą się i/lub zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

– 20 os. (16K i 4M) z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, bez względu na ich status na rynku pracy, które zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 32 os. (16K i 16M) z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
z terenu woj. opolskiego poprzez ich rehabilitację społeczną i zawodową.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujacych zadaniach:

  •  warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych na rynku pracy
  • grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe / przekwalifikowujące
  • wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
  • Trener Pracy
  • kampania świadomościowa

 Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dwóch turach:

  • kwiecień – maj 2016r.
  • styczeń – luty 2017r.