• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn.„Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.05.2021 r.

Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Realizatorzy:
Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym, które tworzą:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL,
 • Fundacja Harmonia Życia,
 • Powiat Opolski,
 • Powiat Głubczycki,
 • Powiat Nyski,
 • Powiat Krapkowicki,
 • Powiat Kędzierzyński-Kozielski,
 • Powiat Strzelecki,
 • Powiat Prudnicki,
 • Powiat Namysłowski,
 • Gmina Zawadzkie,
 • Gmina Praszka,
 • Gmina Paczków,
 • Gmina Dąbrowa,
 • Gmina Strzeleczki,
 • Gmina Ujazd,
 • Gmina Namysłów,
 • Gmina Prószków.

Działania w projekcie, realizowane przez OCDL FRDL:

Wsparcie superwizyjne służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej.

Celem zadania jest poprawa jakości pracy asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie — polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy. Superwizja wykonywanej pracy to szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy służący rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy. Swoim obszarem obejmuje tematykę metodyki pracy asystenta rodziny, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej. Jest formą wsparcia mającą znaczący wpływ na przezwyciężanie trudności jakie niesie bezpośrednia praca z rodziną w kryzysie, a także na dobre funkcjonowanie zawodowe, podnoszącą efektywność świadczonych usług. To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne (feedback).

Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego – kampania regionalna.
Celem kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze będzie: pozyskanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, a także zmiana sposobu społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego i tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego, jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kampania ma również na celu upowszechnianie treści promujących rodzicielstwo zastępcze a także informacji dotyczących działań wspierających funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz pomocy dzieciom znajdującym się w tychże rodzinach.

Zapraszamy na stronę kampanii:
www.blizejrodziny.opole.frdl.pl

Usługi aktywnej integracji, o charakterze zawodowym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia.
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia (80 osób). Indywidualne doradztwo zawodowe, oraz nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji. Każda osoba przejdzie ścieżkę aktywizująco – edukacyjną na którą będą składać się:

a) Indywidualne Doradztwo Zawodowe. Wszyscy uczestnicy (min. 80 osób), wezmą udział w tej formie wsparcia, tj. zostaną objęci:

 • Indywidualnymi Planami Działania (IPD), tj. indywidualne raporty obrazujące kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe służące identyfikacji potrzeb osób młodych oraz zdiagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy. Każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

b) Udział w kursach. 

 • Możliwość sfinansowania zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia, zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej, organizacji usług wspierających aktywizacje edukacyjną, kosztów jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów nadających uprawnienia zawodowe.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia.
Pomoc młodzieży w wieku 15-24 lat w nauce języka angielskiego i/lub w rozwijaniu umiejętności sportowych, poza miejscem zamieszkania. W okresie letnim i zimowym zorganizowane zostaną obozy edukacyjne o charakterze językowym i/lub sportowym (80 osób/4 grupy x 20 osób- podział ze względu na umiejętności językowe i/lub sportowe). Zakres merytoryczny obozów edukacyjnych obejmie również m.in.: warsztaty psychologiczne, warsztaty z doradcą zawodowym itp. Uczestnikami warsztatów mogą być również osoby, objęte wsparciem innych działań w ramach projektu.

Koordynator projektu: Joanna Jędrzejczak, tel.: 77 454 48 29 wew. 26.