• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

"RAZEM ŁATWIEJ" - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów faktycznych

Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów faktycznych w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) jest realizowany przez Partnerstwo: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL - Partner wiodący oraz Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE -Partner.

Okres realizacji: 31.05.2021-30.09.2023 r. (rzeczowo)

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim na rzecz niepełnoletnich osób z niepełnosprawnościami potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz na rzecz ich opiekunów faktycznych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznym. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

- wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla niepełnoletnich osób
z niepełnosprawnościami i tym zapewnienia „wytchnienia” dla ich opiekunów,

- ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie niepełnoletnich osób
z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności społecznej,

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społ. osób
z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez usługi wspierające ogólnorozwojowe, korekcyjno-kompensacyjne i treningi psychospołeczne,

- wsparcie opiekunów faktycznych niepełnoletnich osób z niepełnosprawnościami poprzez kształcenie, zajęcia praktyczne i wymianę doświadczeń oraz sfinansowanie usługi opiekuńczej lub asystenckiej wraz z dojazdem do osoby niesamodzielnej w celu umożliwienia opiekunowi faktycznemu zrealizowania cyklu szkoleniowego.

Realizatorzy:

Projekt pn. "RAZEM ŁATWIEJ" - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów faktycznych, realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym, które tworzą:

  1. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL - Partner wiodący
  2. Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE -Partner

Działania w projekcie, realizowane przez OCDL FRDL:

Zadanie 2 : Wsparcie opiekunów faktycznych niepełnoletnich osób z niepełnosprawnościami

Celem zadania jest wyposażenie opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie w

specjalistyczną wiedzę dotyczącą sprawowania podstawowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
A tym samym zagwarantowanie poprawy jakości świadczonych usług opiekuńczych (w tym

pielęgnacyjnych) w społeczności lokalnej. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie oraz certyfikowanych trenerów. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać od strony teoretycznej i praktycznej rozmaite rodzaje terapii jakie stosuje się w pracy z osobami niesamodzielnymi m.in. terapię śmiechem (pedagogika cyrku, trening antystresowy, terapia śmiechem w pokonywaniu bólu),arteterapia, zooterapia, horiterapia. Dodatkowo uczestnicy nauczą się jak wspierać podopiecznego w dbałości o jego sprawność fizyczną i umysłową.

Zadanie 4 : Trening uważności dla niepełnoletnich osób z niepełnosprawnością

Zadanie zakłada realizację programu interwencji psychospołecznej o charakterze treningu mindfulness (uważności) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawność intelektualną. Podstawowym elementem treningu uważności będzie koncentracja na procesach oddychania. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną stosuje się odpowiednie adaptacje klasycznych metod koncentracji. Modyfikacja polega na stosowaniu specjalnych ćwiczeń dostosowanych do możliwości percepcyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania w projekcie, realizowane przez Fundację FREE:

Zadanie 1: Zajęcia ogólnorozwojowe i korekcyjno-kompensacyjne

Zadanie zakłada wsparcie rozwoju społecznego i edukacyjnego niepełnoletnich osób z niepełnosprawnością, w tym intelektualną (powyżej 3 r. życia) poprzez realizację zajęć ogólnorozwojowych i korekcyjno-kompensacyjnych, dostosowanie do potrzeb i możliwości ON oraz zależnych od postawionej diagnozy oraz wzmocnienie rozwoju ON poprzez cykl indywidualnej terapii z zakresu wspomagania rozwoju: integracja sensoryczna, neurologopedia, terapia pedagogiczna- całościowe postępowanie korekcyjne. Oddziaływanie terapeutyczne będzie stanowiło organizację aktywności dziecka w taki sposób, by przez zaspokojenie potrzeb, wyzwolenie pozytywnych zmian motywacyjnych, usprawnienie i korygowanie zaburzonych procesów, kompensowanie braków w zakresie poszczególnych funkcji i przy wyk. najmocniejszych stron dziecka, umożliwić mu dalszy, pełny wszechstronny rozwój.

Zadanie 3: Usługi asystenckie dla niepełnoletnich osób z niepełnosprawnością-wsparcie rozwoju

Zadanie zakłada realizację usług asystenckich, połączonych z terapią pedagogiczną dla niepełnoletnich osób z niepełnosprawnością (powyżej 3 r. życia, wolę skorzystania ze wsparcia asystenta wyraża opiekun prawny), tj. wsparcie będzie skierowane do uczniów albo dzieci w wieku przedszkolnym posiad. orzeczenie lub opinię z poradni psych.-pedagogicznej dla uczniów: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psych.-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wych. dla dzieci w wieku przedszkolnym.