Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach FEOP.07.01-IZ.00-0001/23 dofinansowanego Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA OPOLSKIEGO 2021-2027.

Okres realizacji: 01-01-2024 - 30-06-2025

Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Realizatorzy:
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
2. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Działania w projekcie, realizowane przez OCDL FRDL:
Aktywizacja społeczno - kulturalna seniorów
Głównym celem realizacji zadania będzie zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w woj. opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych
i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społ. i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa.
Zostanie zorganizowanych 10 5 –dniowych wyjazdów społeczno – kulturalnych dla seniorów po Polsce lub/i osób z niepełnosprawnościami/ niesamodzielnych pow. 60r. życia z województwa opolskiego. W każdym turnusie udział weźmie 20os. Łączna liczba uczestników: 200os.(145 kobiet i 55 mężczyzn). Celem wyjazdów jest aktywizacja i integracja osób starszych, aktywny wypoczynek połączony z nauką; zapoznanie seniorów z historią, kulturą i dziedzictwem kulturowym Polski, prezentacja ciekawych miejsc turystycznych w Polsce.
Ponadto zostanie zorganizowanych 10 1jednodniowych –dn. wyjazdów edukacyno–kulturalnych pn. „Szlakiem Opolskich Muzeów, Zamków i Galerii” na terenie woj. opolskiego dla seniorów lub/i os. niepełnospr/niesamo.pon.60r.życia z woj. opolskiego. W wyjazdach udział weźmie 150os. (100K i 50M). Celem wyjazdu jest aktywizacja i integracja os. starszych, aktywny wypoczynek połączony z nauką; zapoznanie seniorów z historią, kulturą.

Regionalny Dzień Seniora
Regionalny Dzień Seniora będzie organizowany we wrześniu/październiku 2024, który w całej Polsce jest miesiącem osób starszych. W ramach zadania planuje się: - organizację prelekcji nt. wykorzystania kapitału społecznego seniorów, prezentacje dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania wiedzy, zasobów i możliwości seniorów przez co wskażemy, że choć starość jest nieunikniona to nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń.