Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Chrząstowice zrealizowało projekt pn. Z wiedzą ku przyszłości!” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic kl. I-III gimnazjum oraz kadry pedagogicznej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału rozwoju PG w Dębskiej Kuźni dzięki organizacji zajęć pozalekcyjnych rozszerzających i wzbogacających ofertę edukacyjną umożliwiającą rozwój kompetencji kluczowych i ułatwiających wybór ścieżki edukacyjno- zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia i kompetencji dydaktycznych nauczycieli PG w Dębskiej Kuźni.

Cele szczegółowe projektu:

1.Rozszerzenie oferty Szkolnego Ośrodka Kariery

2.Rozwój kompetencji kluczowych uczestników dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

3.Wzmocnienie psychologiczne uczniów objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną.

4.Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej nauczycieli poprzez organizację warsztatów z zakresu innowacji pedagogicznych i nowoczesnych metod nauczania.

Działania dla uczniów:

1.Warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

2.Warsztaty grafiki komputerowej.

3.Warsztaty matematyczno.-przyrodnicze.

4.Warsztaty superpamięci.

5.Warsztaty kreatywności.

6.Warsztaty umiejętności społecznych.

7.Indywidualne doradztwo pedagogiczno-psychologiczne.

Działania dla nauczycieli:

1. Warsztaty kreatywnego nauczania i efektywnej pracy z uczniem, motywowanie uczniów do nauki.

Kierownik projektu – Anna Wiesiołek tel. 77/ 454 48 29, mail: awiesiolek@opole.frdl.pl.