• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.09.2023 r.

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Realizatorzy:
Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym, które tworzą:

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
 2. Gmina Popielów,
 3. Gmina Jemielnica,
 4. Gmina Prudnik,
 5. Gmina Paczków,
 6. Gmina Nysa,
 7. Gmina Skorogoszcz,
 8. Gmina Biała,
 9. Gmina Lewin Brzeski,
 10. Gmina Turawa,
 11. Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 12. Powiat Nyski,
 13. Powiat Krapkowicki,
 14. Powiat Oleski,
 15. Powiat Strzelecki,
 16. Powiat Opolski,
 17. Powiat Prudnicki,
 18. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL,
 19. Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu.

Działania w projekcie, realizowane przez OCDL FRDL:

Podnoszenie kwalifikacji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej – mediacje rodzinne i porozumienie bez przemocy

Celem zadania jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora rodzinnego, tematyka szkoleń: specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich, źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią, reakcje dzieci na rozwód, opieka naprzemienna/zrównoważona sposoby włączenia dzieci do mediacji, umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką, zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

Program szkolenia będzie zgodny ze standardami szkoleń mediatorów zawartymi w zał. do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001r. Szkolenie zakończy się testem. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymają dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności, który daje uprawnienia do wnioskowania o wpis na listę mediatorów stałych w sprawach rodzinnych prowadzoną przez Polskie Centrum Mediacji.

Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego – kampania regionalna.
Celem kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze będzie: pozyskanie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, a także zmiana sposobu społecznego postrzegania rodzicielstwa zastępczego i tworzenie przychylnego klimatu wokół rodzicielstwa zastępczego, jako środowiska rodzinnego niezbędnego do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kampania ma również na celu upowszechnianie treści promujących rodzicielstwo zastępcze a także informacji dotyczących działań wspierających funkcjonowanie rodzin zastępczych oraz pomocy dzieciom znajdującym się w tychże rodzinach.

Zapraszamy na stronę kampanii:
www.blizejrodziny.opole.frdl.pl

Usługi aktywnej integracji, o charakterze zawodowym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia.
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia (80 osób). Indywidualne doradztwo zawodowe, oraz nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji. Każda osoba przejdzie ścieżkę aktywizująco – edukacyjną na którą będą składać się:

a) Indywidualne Doradztwo Zawodowe. 

Wszyscy uczestnicy (80 osób), wezmą udział w tej formie wsparcia, tj. zostaną objęci:

Indywidualnymi Planami Działania (IPD), tj. indywidualne raporty obrazujące kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe służące identyfikacji potrzeb osób młodych oraz zdiagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy. Każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

b) Udział w kursach. 

Możliwość sfinansowania zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia, zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej, organizacji usług wspierających aktywizacje edukacyjną, kosztów jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów nadających uprawnienia zawodowe.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia.
Pomoc młodzieży w wieku 15-24 lat w nauce języka angielskiego i/lub w rozwijaniu umiejętności sportowych, poza miejscem zamieszkania. W okresie letnim i zimowym zorganizowane zostaną obozy edukacyjne o charakterze językowym i/lub sportowym (100 osób/5 grup x 20 osób- podział ze względu na umiejętności językowe i/lub sportowe). Zakres merytoryczny obozów edukacyjnych obejmie również m.in.: warsztaty psychologiczne, warsztaty z doradcą zawodowym itp. Uczestnikami warsztatów mogą być również osoby, objęte wsparciem innych działań w ramach projektu.

 

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla wychowanków pieczy zastępczej

Zadanie zakłada realizację aktywnej integracji społecznej o charakterze edukacyjnym skierowanej do wychowanków pieczy zastępczej z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Ww. integracja realizowana będzie w formie zajęć profilaktycznych, których celem jest zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci umieszczonych w ww. placówkach woj. opolskiego tj. a) akademia małego kucharza – zajęcia będą odbywały się w 7 grupach średnio 10-maks.20-osobowych dostosowanych wiekowo do prowadzonych zajęć. Na zajęciach w Akademii Młodego Kucharza każde dziecko dowie się, jak zdrowo się odżywiać, nauczy się dobrych manier i reguł savoir-vivre’u, pozna zasady higieny i bezpieczeństwa w kuchni, będzie kreatywnie myśleć i ćwiczyć wyobraźnię, nabierze odwagi i pewności siebie, pracując samodzielnie i w zespołowo, będzie eksperymentować, uczyć się interpretować przepisy i tworzyć własne kompozycje smakowe. b) spektakle teatralne profilaktyczno-edukacyjne. Zakłada się, iż spektakle odbędą się w min. 10 palcówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ww. spektakle będą próbą zaszczepienia w dzieciach mechanizmów obronnych w kontaktach z obcymi osobami, wyuczenia w dzieciach nawyku reagowania na przykłady łamania prawa oraz wszelkie negatywne zdarzenia. Będzie to także propozycja spotkania w grupie rówieśniczej, a więc okazja do budowania więzi emocjonalnych, umiejętności współdziałania i współpracy, funkcjonowania w grupie rówieśniczej zgodnie z normami społecznymi.