Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Dobrodzień realizuje projekt pn.„Otwarte drzwi w przyszłość” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.08.2013 r. – 30.06.2014 r.

 Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej z Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej o zagadnienia dotyczące wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry pedagogicznej w okresie 09.2013-06.2014

Cele szczegółowe projektu:

1.Poszerzenie oferty Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu o zagadnienia dotyczące wyboru ścieżki zawodowej i poprawa motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych.

2. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

3. Poszerzenie oferty Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu w zakresie wsparcia opieką pedagogiczno-psychologiczną uczniów mających problemy z nauką i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej kadry pedagogicznej poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznych i nowoczesnych metod.

Działania dla uczniów:

1.Warsztaty kreatywności.

2.Warsztaty grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

3.Warsztaty superpamięci.

4.Warsztaty matematyczno-przyrodnicze.

5.Warsztaty grafiki komputerowej.

6.Warsztaty fizyczno-chemiczne.

7.Warsztaty teatralne.

8.I ndywidualne doradztwo pedagogiczno-psychologiczne.

Działania dla kadry pedagogicznej:

1.Warsztaty kreatywnego nauczania.

2.Warsztaty efektywna praca z uczniem, motywowanie do nauki.

 

Kierownik projektu  – Anna Wiesiołek – tel. 77/ 454 48 29 e-mail: awiesiolek@opole.frdl.pl