Jak faktycznie sprawdza się lipcowa nowelizacja egzekucji administracyjnej?

Cele i korzyści

• Omówienie egzekucji w administracji po nowelizacji z lipca poprzez odpowiedzi na wymienione w programie pytania.
• W trakcie szkolenia istnieje możliwość zadawania innych pytań i problemów, nie zawartych w programie a związanych z praktycznymi aspektami realizacji znowelizowanej ustawy o egzekucji administracyjnej.
Omówienie nowych regulacji:
• nowych wzorów upomnień,
• nowych dróg przekazywania tytułów wykonawczych,
• nowych uprawnień wierzyciela,
• nowego narzędzia w egzekucji – systemu teleinformatycznego i jego możliwości,
• nowych zasad egzekucji administracyjnej wobec dłużników pozostających w związku małżeńskim,
• okoliczności, w których organ egzekucyjny nieprzystępuje do egzekucji.
Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu prawidłowego stosowania przepisów ustawy o egzekucji administracyjnej
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe regulacje dotyczące upomnień. Nowe wzory upomnień: jak wyglądają i kiedy wchodzą w życie? 
2. Co z tytułami wykonawczymi wystawionymi, a nie zrealizowanymi przed nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? 
3. Nowe drogi przekazywania tytułów wykonawczych naczelnikowi urzędu skarbowego. Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego?
4. Nowe uprawnienia wierzyciela do ujawniania majątku dłużnika. 
5. Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy?
6. System teleinformatyczny – nowe narzędzie do wystawiania tytułów wykonawczych:

• czy wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydencji, starostowie mają dostęp do nowego systemu teleinformatycznego?
• co należy zrobić i do kogo się zwrócić, żeby system w gminie zadziałał?
7. Jak w praktyce wygląda tworzenie tytułów wykonawczych w nowym systemie?
8. Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – kolejny tytuł wykonawczy:
• kiedy wójt będzie go wystawiał? 
• co kolejny tytuł wykonawczy ma wspólnego z hipoteką? 
• kiedy do wpisu hipoteki będziemy stosować dalszy tytuł wykonawczy a kiedy kolejny tytuł wykonawczy?
9. Nowe zasady egzekucji administracyjnej wobec dłużników pozostających w związku małżeńskim:
• na czym będzie polegało prawo sprzeciwu małżonka naszego dłużnika? 
• jaka będzie rola wierzyciela (wójta) po wniesieniu sprzeciwu przez małżonka dłużnika? 
10. Nowa możliwość egzekucji wobec aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego.
11. Kto za dłużnika może zapłacić zaległości wpostępowaniu egzekucyjnym w administracji? – nowe regulacje.
12. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – kto ją wnosi i kiedy będzie uwzględniona? 
13. Okoliczności nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny – nowe zapisy ustawy!
14. Ustawowe obowiązki wierzyciela zapisane w nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
15. Odpowiedź na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej inicjujących z pozycji wierzyciela egzekucję administracyjną, pracowników działów księgowości obsługujący należności publicznoprawne a także osób nadzorujących i odpowiedzialnych za likwidację zaległości publicznoprawnych, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych oraz inne osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jst; absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek min. „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

zwiń
rozwiń