Księgowość podatkowa w urzędzie gminy w dobie Covid-19. Efektywne i nieefektywne sposoby likwidacji zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia poznają m.in.

 • Wybrane przepisy wynikające z kolejnych tarcz antykryzysowych i ich wpływ na realizację zadań przez pracowników komórek księgowości podatkowej w urzędach gmin (czas obowiązywania przepisów, sposób liczenia terminów, wpływ na skuteczność doręczeń decyzji, postanowień i upomnień).
 • Zmienione od 2020 r. zasady zarachowania wpłat na zaległości podatkowe (czy wysyłać postanowienia o zarachowaniu wpłaty w okresie epidemii?)
 • Kwestie doręczania upomnień (okresowa nieskuteczność doręczeń poprzez tzw. podwójną awizację, czy aktualnie można doręczać w trybie podwójnej awizacji, co z doręczeniami w okresie kwarantanny i/lub izolacji podatnika?)
 • Pojęcia oraz terminy procesowe i materialnotechniczne, z uwzględnieniem ich znaczenia dla księgowości podatkowej.
 • Nowe wzory tytułów wykonawczych.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

zwiń
rozwiń
Program

I. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy/miasta odpowiedzialnych za rachunkowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych:

 • Organizacja pracy komórek księgowości podatkowej w urzędzie gminy z uwzględnieniem katalogu  zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375) ze zmianami.
 • Powierzenie zadań i odpowiedzialności pracownikom księgowości podatkowej z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości (odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, odpowiedzialność za inwentaryzację należności podatkowych, kto zgodnie z obowiązującymi przepisami może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu).

II. Omówienie wybranych przepisów i definicji ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 800 ze zm.) użytecznych w zakresie rachunkowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta:

 • Pojęcie obowiązku podatkowego, zobowiązania podatkowego oraz zaległości  podatkowej i nadpłaty podatkowej. 
 • Powstanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa oraz w drodze doręczenia decyzji wymiarowej (charakter decyzji ustalających i określających zobowiązanie podatkowe). 
 • Terminy płatności, a powstanie zaległości podatkowych.  
 • Wygaszenie zobowiązań podatkowych poprzez zapłatę, przedawnienie, umorzenie zaległości podatkowych, zaliczenie nadpłaty podatkowej na poczet przyszłych zobowiązań, bieżących zobowiązań oraz zaległości podatkowych.
 • Obowiązki w zakresie zarachowania wpłaty dokonywanej na poczet zaległości podatkowych (zarachowanie na koszty upomnienia, odsetki, opłatę prolongacyjną, czy zawsze należy zarachować wpłatę zgodnie z dyspozycją podatnika?).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek księgowości ewidencjonujących należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz osoby zajmujące się likwidacją zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności publicznoprawnych w gminach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń