Kurs kancelaryjno - archiwalny II stopnia

Cele i korzyści

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej. Podczas kursu uczestnicy posiadaną już wiedzę kancelaryjno-archiwalną uzupełnianą w trakcie „kursu II stopnia”, sprawdzają w praktyce, pracując na rzeczywistej dokumentacji podmiotu wybranej jednostki organizacyjnej (wykonując archiwizację dokumentacji aktowej).
W trakcie jednego dnia kursu możliwa jest praca z własną dokumentacją z jednostki.

Cele: omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ PIERWSZY
1. Regulacje w zakresie prowadzenia dokumentacji w polskim i unijnym porządku prawnym. Przypomnienie wiadomości.
2. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji (rozbudowa wykazów akt, selekcja archiwalna i wartościowanie dokumentacji).
Opis jednostki inwentarzowej (specyficzne rodzaje dokumentacji: koperty dowodowe osób zmarłych, teczki pracownicze, projekty UE, dokumentacja techniczna, umowy, itp.)
3. Ewidencja dokumentacji (elementy spisów zdawczo -odbiorczych, weryfikacja kwalifikacji archiwalnej, uzupełnianie danych w ewidencji). Ćwiczenia w grupach.

DZIEŃ DRUGI 
1. Zespoły archiwalne i ich klasyfikacja. Ustalanie przynależności zespołowej, zasada pertynencji terytorialnej i przynależności zespołowej. Definiowanie dokumentacji własnej, odziedziczonej i zdeponowanej w podmiocie.
PRACA Z RZECZYWISTĄ DOKUMENTACJĄ
2. Studia wstępne nad zespołem.

DZIEŃ TRZECI 
1. Opracowanie dokumentacji w pierwotnym stanie wytworzenia. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
PRACA Z RZECZYWISTĄ DOKUMENTACJĄ
2. Porządkowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: segregacja dokumentacji, kwalifikacja archiwalna, systematyzacja dokumentacji.

DZIEŃ CZWARTY 
PRACA Z RZECZYWISTĄ DOKUMENTACJĄ

1. Porządkowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: uzupełnianie opisów, inwentaryzacja i nadawanie dokumentacji sygnatury archiwalnej.
2. Ewidencja dokumentacji zakończonej (tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych dla dokumentacji różnego rodzaju: aktowa, techniczna, kartograficzna, audiowizualna).
3. Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
4. Wieloetapowość procedury przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
5. Zasady archiwizacji dokumentacji technicznej, fotograficznej, geodezyjno- kartograficznej, audiowizualnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie.
Kurs jest kierowany przede wszystkim do archiwistów zakładowych lub osób nadzorujących pracę archiwistów prowadzących archiwa zakładowe, składnice akt w samorządowych lub pracujących w państwowych jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

doktor nauk humanistycznych z zakresu historii najnowszej i archiwistyki, pracowała w administracji państwowej, specjalista od postępowania z dokumentacją współczesną, prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.

zwiń
rozwiń