Likwidacja zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego w dobie COVID-19

Cele i korzyści

Podczas zajęć omówione zostaną m.in.
• Ostatnie zmiany: Kodeksu Postępowania Cywilnego, nowa ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dochodzenie rekompensaty 40, 70 lub 100 EURO). Możliwość podjęcia uchwał o niedochodzeniu rekompensaty 40 EURO oraz niedochodzeniu należności cywilnoprawnych na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej.
• Omówienie przepisów dot. zmian w windykacji należności wynikających z tzw. Tarczy antykryzysowej.
• Doręczanie wezwań do zapłaty (czy wezwanie może być skutecznie doręczone poprzez tzw. podwójną awizację w okresie epidemii? –zmiany wynikające z tarczy antykryzysowej 4.0.)
• Czy kierować do zobowiązanych wezwania na zaległości w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym?
• Czy w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym można nie dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych (40, 70 lub 100 EURO)?
• Czy kierować do sądu pozwy o zapłatę należności cywilnoprawnych (co z przedawnieniem, co ze sprawami w toku?)
• Czy kierować do egzekucji komorniczej nakazy zapłaty w okresie stanu epidemicznego?
• Możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w oparciu o uchwałę rady gminy, miasta, powiatu, podjętą na podstawie art. 15 zzzf ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (czy uchwale można nadać moc wsteczną?).
W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną, wzory uchwał o niedochodzeniu należności do 100 zł i 40 EURO oraz inne przydatne w windykacji należności wzory pism.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych oraz wybranych zagadnień z ustawy z 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz zmian w ustawie o finansach publicznych w kontekście likwidacji zaległości w dochodach cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i instytucji kultury).
2. Stosowanie różnych odsetek w zależności od charakteru dłużnika:

• Naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne.
• Naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek księgowości ewidencjonujących należności cywilnoprawne w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, którzy – z pozycji wierzyciela należności cywilnoprawnych – inicjują windykację tych należności, pracownicy działów księgowości obsługujący należności cywilnoprawne a także osoby nadzorujące i odpowiedzialne za likwidację zaległości cywilnoprawnych, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych oraz inne osoby zainteresowane nabyciem wiedzy specjalistycznej i praktycznych umiejętności z zakresu windykacji należności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń