Rachunkowość budżetowa w samorządzie. Jak prawidłowo ujmować w ewidencji księgowej operacje właściwe dla księgowości organu jst, a jak dla urzędu?

Cele i korzyści

Uporządkowanie wiedzy w obszarze rachunkowości budżetowej, zwrócenie szczególnej uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, wynikające również z protokołów RIO i NIK, będące na styku tych dwóch ważnych ewidencji (organu i urzędu).
Przedstawienie wiadomości z zakresu operacji księgowych właściwych dla organu JST.
Możliwość sprawdzenia, czy w jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji organu i urzędu.
Zweryfikowanie, czy w urzędzie prawidłowo są sporządzane: bilans z wykonania budżetu, sprawozdania budżetowe z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych dotyczących prawidłowej interpretacji przepisów i wykonywania zadań związanych z zasadami rachunkowości budżetowej dla urzędów JST.

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie ewidencji organu JST:
• Dochody JST księgowane w organie JST.
• Dochody odprowadzane przez jednostki.
• Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
• Zasilenia jednostek na wydatki.
• Wydatki niewygasające.
• Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków,
• Wpływ na rachunek JST pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
• Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
• Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych - wpływ, spłata, umorzenie.
• Pożyczki udzielane przez JST, ich spłata, umorzenie.
• Środki z prywatyzacji.
• Odsetki bankowe.
• Odpis aktualizujący należności budżetu.
• Rozliczenia międzyokresowe.
• Wynik wykonania budżetu, wynik na pozostałych operacjach.
• Skumulowane wyniki budżetu.
2. Bilans z wykonania budżetu JST.
3. Dochody organu JST w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych.
4. Rozliczenia urzędu, jako jednostki, z organem JST.
5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu JST.
6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie JST – urząd czy organ JST? Przykładowe rozwiązanie ewidencyjne.
7. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości urzędów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy. Wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w szczególności budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej. Autor publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń