Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego krok po kroku

Cele i korzyści

• Przedstawienie konkretnych przykładów stosowania przepisów Kpa z orzecznictwa i z praktyki działania organów w oparciu o aktualny stan prawny i przepisy, które weszły w życie w stanie epidemii. 
• Analiza trudnych obszarów dotyczących wydawania decyzji, w tym problematyki doręczeń, ochrony danych osobowych, upoważnień i pełnomocnictw na podstawie kontroli NIK.
• Uzyskanie praktycznych podpowiedzi, porad i wskazówek od prowadzącej, w celu prawidłowego wykonywania zadań, uniknięcia nieprawidłowości.
• Poznanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie problematyki szkolenia.


Zdobycie wiedzy w zakresie:
• w jaki sposób należy wszcząć postępowanie administracyjne?
• jakie dokumenty możemy potwierdzać za zgodność z oryginałem i w jakich okolicznościach?
• kiedy można stwierdzić, że pismo administracyjne jest prawidłowo doręczone?
• jak w prawidłowy sposób skonstruować decyzję?
• jakie są najczęstsze błędy przy sporządzaniu decyzji?
• w jaki sposób uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji?
• czy datą wszczęcia postępowania jest data wpływu wniosku, czy data jego ostatecznego uzupełnienia, w przypadku braków?
• jak należy sporządzać metrykę sprawy administracyjnej?
• kiedy należy wezwać stronę do uzupełnienia?
• w jakim przypadku sprostować decyzję?
• jak prawidłowo chronić dane osobowe podczas postępowania administracyjnego oraz w przypadku dostępu do akt sprawy?
• jak udostępniać akta sprawy w kontekście stosowania przepisów o RODO zgodnie z prawem?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów - skutki ich niezastosowania.
2. Właściwość rzeczowa i miejscowa. Skutki dla ważności decyzji administracyjnych. Przekazanie według właściwości.
3. Strona postępowania.
4. Pełnomocnik:

• kto może być pełnomocnikiem?
• formy pełnomocnictwa,
• doręczanie korespondencji pełnomocnikom,
• jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony?
• szczegółowe zasady – omówienie na podstawie orzecznictwa.
5. Terminy załatwiania spraw administracyjnych:
• zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy,
• bezczynność i przewlekłość postępowania jakie rodzi skutki dla organu,
• załatwianie spraw w terminie a instytucja ponaglenia.
6. Doręczenia, formy doręczeń, skutki doręczeń, doręczenia za granicą:
• zmiana adresu a doręczenie,
• kiedy pismo administracyjne jest prawidłowo doręczone?
• doręczenia między organami publicznymi na gruncie Kpa.
7. Jak prawidłowo dokonać wszczęcia postępowania administracyjnego?
• obowiązki organu: sposoby wszczęcia postępowania, data i forma wszczęcia postępowania, pojęcie i wymogi formalne podania, pozostawienie podania bez rozpoznania, przekazanie podania według właściwości,
• postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania,
• analiza przypadków, procedura postępowania,
• podania,
• wielość żądań,
• braki formalne.
8. Metryka sprawy administracyjnej. Jak ją prowadzić w sposób praktyczny?
9. Dostęp do akt sprawy dla stron, a dostęp na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej. 
10. RODO, a udostępnianie akt sprawy.
11. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem. 
12. Upoważnienia i pełnomocnictwa – omówienie na podstawie kontroli NIK.
13. Decyzja:

• elementy struktury decyzji – podstawowe i dodatkowe,
• doręczanie decyzji,
• prawidłowe konstruowanie decyzji,
• jak uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji?
14. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę a ostateczność i prawomocność decyzji i jej wykonalność. Praktyka postępowania. Wykonalność decyzji.
15. Ochrona danych osobowych podczas postępowania administracyjnego. 
16. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące procedury administracyjnej.
17. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, kierownicy i pracownicy wydający decyzje w administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych oraz do osób, które na swoich stanowiskach pracy stosują procedurę administracyjną np. wydawanie zaświadczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa samorządowego. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń