Projekty

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.09.2023 r. Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług…
Opolskie
W realizacji
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn.„Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.05.2021 r. Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych…
Opolskie
W realizacji
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” (9.1.2 RPO WO). W ramach działań OCDL FRDL realizowane są stacjonarne warsztaty tematyczne dla nauczycieli (zadanie pn. „Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli”) oraz warsztaty pn. Moja wymarzona Firma dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zadanie pn.…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL rozpoczyna realizację projektu pn. „Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje.” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1 – Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 sierpnia 2016 r. – 31 października 2017 r. Adresaci projektu: W ramach projektu wsparciem zostaną objęte: Publiczna Szkoła Podstawowa…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zrealizowało projekt pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 czerwca 2016 r. – 31 maja 2018 r. Adresaci projektu: Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli publicznych…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Dobrodzień zrealizowało projekt pn. „Kreatywna szkoła – lubię to!” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.10.2014 r. – 30.06.2015 r. Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej z Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej o zagadnienia dot. wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Chrząstowice zrealizowało projekt pn. „Z wiedzą ku przyszłości!” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2014 r. – 30.06.2015 r. Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic kl. I-III gimnazjum oraz kadry pedagogicznej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału rozwoju PG w Dębskiej Kuźni…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Korfantów realizuje projekt pn. „Mały człowiek – wielkie możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2013 r. – 31.12.2014 r. Adresaci projektu: Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Korfantów (Przedszkole w Korfantowie i Przedszkole w Ścinawie Nyskiej) Głównym celem projektu jest wzmocnienie funkcji edukacyjnych,…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Dobrodzień realizuje projekt pn.„Otwarte drzwi w przyszłość” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.08.2013 r. – 30.06.2014 r.  Adresaci projektu Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej z Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej o zagadnienia dotyczące wyboru ścieżki…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA