Projekty

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Polskim Związkiem Głuchych o/Opole rozpoczyna realizację projektu pn. „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r. ADRESACI PROJEKTU: – 30 os. (15K…
Opolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia…
Opolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA