• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwentaryzacja w jsfp w 2024- ujęcie praktyczne

Miejsce
Internet
Termin
18 lipca 2024
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
399/439 zł
Zapisz się na szkolenie

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 lipca 2024 r cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Aktualizacja i uporządkowanie wiedzy na temat inwentaryzacji, w tym przede wszystkim omówienie  jej metod, terminów jest konieczna do właściwego prowadzenia finansów w jednostce.

Podczas szkolenia zostaną:

  • Zaprezentowane czynności, niezbędne w celu prawidłowego przygotowania się do inwentaryzacji, jej przeprowadzenia i rozliczenia.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

· Poznanie wymogów prawnych w zakresie terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji.

· Ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji na różnych jej etapach, podziału kompetencji, a także obowiązków osób odpowiedzialnych za spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikację i porównanie stanu zasobu nieruchomości – w ramach opracowanego planu i harmonogramu.

· Zdobycie wskazówek i przykładów konkretnych rozwiązań w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Cel i zakres inwentaryzacji. 
2. Metody inwentaryzacji, w tym omówienie czynności, które mogą trwać od 1 października 2024 r. do  15 stycznia 2025 r.
3. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
4. Obowiązkowe czynności w ramach organizacji inwentaryzacji.
5. Opracowanie planu i harmonogramu z podziałem czynności na etap przed, w trakcie i po inwentaryzacji.
6. Wniosek skarbnika/głównego księgowego o wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – przykładowy wniosek.
7. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, przewodniczącego oraz zespołów spisowych, w tym wskazanie kto może być powoływany i na jakich zasadach, a kto absolutnie nie powinien być brany pod uwagę.
8. Powierzenie obowiązków przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej, jej członkom, zespołom spisowym, rachmistrzowi spisowemu i kontrolerowi spisowemu.
9. Odpowiedzialność skarbnika/głównego księgowego w kontekście inwentaryzacji.
10. Prawa i obowiązki osoby/osób materialnie odpowiedzialnych, w tym powierzenie na zasadach ogólnych, z obowiązkiem wyliczenia się oraz zakres wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie - przykłady.
11. Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej – przykładowy protokół.
12. Postępowanie ze składnikami rozkompletowanymi, przemieszczonymi, użyczonymi.
13. Spis z natury – praktyczne wskazówki.
14. Właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury.
15. Zasady i odpowiedzialność w zakresie potwierdzania sald.
16. Podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji.
17. Znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych.
18. Dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach.
19. Protokół/y różnic inwentaryzacyjnych - przykłady.
20. Końcowe wnioski i rekomendacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy/główni księgowi, a także inni pracownicy merytoryczni jednostki – właściwi rzeczowo w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania pól spisowych, tworzenia, obiegu, ewidencjonowania i kontroli źródłowych dokumentów księgowych w obszarze gospodarki składnikami majątkowymi oraz inwentaryzacji, pracownicy odpowiedzialni materialnie, wchodzący w skład komisji inwentaryzacyjnych, kontrolerzy spisowi, rachmistrze spisowi, magazynierzy, intendenci, czy pracownicy, zastępujący osoby kluczowe w omawianym zakresie tematycznym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mariola.walkowicz@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 4 lipca 2024 r cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 15 lipca 2024 r.