• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jsfp, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz koszty upomnienia. Zmiany w przepisach prawa, aktualne orzecznictwo i stanowiska RIO

Miejsce
Internet
Termin
08 sierpnia 2024
Czas trwania
08:30 - 14:30
Cena
399/440 zł
Zapisz się na szkolenie

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 25 lipca 2024 roku obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

ZMIANY – W terminach płatności podatków i niepodatkowych należności budżetowych przy odraczaniu i rozkładaniu na raty, w przedawnieniu kosztów upomnienia, w pomocy publicznej.
UWAGA – Obowiązek naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, pomimo wyroku TSUE z dnia 13 stycznia 2022 R. C-327/20.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedyskutujemy aktualne problemy związane z naliczaniem i dochodzeniem odsetek od podatków, niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych, w kontekście obowiązujących przepisów prawa, w tym zmian w Ordynacji Podatkowej i pomocy publicznej, a także aktualnego orzecznictwa, stanowisk RIO i MF.

Wyjaśnimy dlaczego jsfp nadal powinny naliczać rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, pomimo Wyroku TSUE z dnia 13 stycznia 2022 r.(C-327/20). Poruszymy kwestie z zakresu odsetek tj.: naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, pomoc publiczną, windykację, przedawnienie, ewidencję, klasyfikację budżetową, sprawozdawczość, inwentaryzacją, dyscyplinę finansów publicznych, ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Podczas zajęć prowadzący:

 • Omówi zmiany w Ordynacji podatkowej, które weszły w życie od 1 września 2023 r. oraz w marcu 2024 r.
 • Precyzyjnie wskaże, jakie odsetki nalicza się od podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
 • Kompleksowo przedstawi zagadnienia z zakresu odsetek od niepodatkowych należności budżetowych, wskazując kiedy naliczać odsetki za zwłokę, a kiedy odsetki ustawowe za opóźnienie. Zagadnienie zostanie omówione na licznych przykładach, tj.: renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu i szkole, opłata za czynności weterynaryjne, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej, nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe, kara pieniężna z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, należności wynikające z decyzji, nakładających obowiązek zapłaty kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
 • Wyjaśni zasady zaliczania wpłat w zależności od charakteru prawnego należności, przypadki nienaliczania odsetek oraz naliczania ich w groszach, poruszy też kwestie: udzielania ulg w odsetkach, w tym stanowiących pomoc publiczną, windykowania i inwentaryzowania należności odsetkowych.
 • Przedstawi zagadnienie przedawnienia odsetek, w tym, wskaże czy i kiedy można dochodzić odsetek, które uległy przedawnieniu oraz kiedy należy je odpisać z ksiąg rachunkowych.
 • Omówi również zagadnienie przedawnienia kosztów upomnienia po zmianach w przepisach prawa.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania, naliczania, zarachowania, zaokrąglania, windykowania, przedawnienia, ewidencjonowania, klasyfikowania, inwentaryzowania oraz wykazywania w sprawozdawczości odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie.
 • Zdobycie wiedzy, która pozwoli wyeliminować błędy w naliczaniu odsetek oraz uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
  • Jakie są rodzaje odsetek i jaka jest ich wysokość?
  • Kiedy naliczamy, a kiedy nie naliczamy odsetek?
  • Od kiedy i do kiedy naliczać odsetki?
  • Jaki jest termin płatności odsetek?
  • Jak rozksięgowywać wpłaty na należność główną i odsetki?
  • Czy i w jaki sposób zaokrąglać odsetki?
  • Czy zasadę nienaliczania odsetek do kwoty 8,70 zł stosuje się odrębnie do każdej raty podatku, czy do sumy tych rat?
  • Czy odsetki za zwłokę, jakie pozostają po rozliczeniu wpłaty podatnika, zaokrąglamy do pełnych złotych?
  • Jak windykować należne odsetki?
  • Czy zasadę rozliczania wpłat, określoną w art. 62 § 1 o. p., stosujemy do kwot wyegzekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej lub pobranych przez inkasenta?
  • Czy inkasent podatków może pobierać podatki przy wykorzystaniu terminala płatniczego?
  • Jak udzielać ulg w odsetkach, w tym pomocy publicznej?
  • Co znaczy „niedochodzenie należności”, o którym mowa w art. 58 ust. 6 i art. 59a ustawy o finansach publicznych?
  • Kiedy strona umowy cywilnoprawnej jest konsumentem?
  • Kiedy odsetki się przedawniają? Czy jednostka może wystąpić do sądu z roszczeniem o zapłatę odsetek przedawnionych od konsumenta?
  • Jak liczyć termin przedawnienia w podatkach przy zastosowaniu środka egzekucyjnego, a jak przy ogłoszeniu upadłości?
  • Co z odsetkami w przypadku śmierci podatnika? Czy śmierć dłużnika ma wpływ na sposób naliczania i dochodzenia odsetek?
  • Jakie odsetki naliczać od opłaty za wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkole?
  • Jakie odsetki naliczać od należności, wynikających z decyzji wydanej na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt?
  • Jakie odsetki naliczać od dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych?
  • Jakie odsetki naliczać od nieuregulowanych opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, ustalonych w decyzji lub umowie?
  • Jak naliczać i rozliczać odsetki od należności ustalonych przez starostę powiatowego w decyzji wydanej na podstawie art. 130 a ust. 10 h Prawo o ruchu drogowym?
  • Jakie odsetki od kar pieniężnych?
  • Naliczanie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym to prawo, czy obowiązek?
  • Kiedy umowa cywilnoprawna jest transakcją handlową?
  • Czy od należności, wynikających z umów za najem i dzierżawę, zawartych przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r., naliczać odsetki za ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?
  • Czy jsfp mają obowiązek naliczać i dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
  • Jakie są zasady ustalania wysokości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
  • Czy należy naliczać odsetki od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
  • Czy termin przedawnienia należności cywilnoprawnej liczyć od daty wymagalności roszczenia, czy od daty ostatniej wpłaty dłużnika?
  • Czy i jakie odsetki naliczać od niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym?
  • Czy odsetki od niepodatkowych należności zaokrąglamy, rozliczamy proporcjonalnie, czy nie naliczamy ich, gdy nie przekraczają kwoty 8,70 zł?
  • Jak i kiedy księgować odsetki?
  • Jaką metodą i w jaki sposób inwentaryzować odsetki?
  • Jak wykazywać odsetki w sprawozdawczości?
  • W jakim paragrafie księgować odsetki, koszty upomnienia oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania należności?
  • Kiedy i jak dokonywać odpisu aktualizującego na należności z tytułu odsetek?
  • Kiedy nieprawidłowe „postępowanie” z odsetkami może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  • Jaki wpływ na przedawnienie należności cywilnoprawnej mają procedury kontroli zarządczej i dlaczego mogą uchronić kierownika jednostki przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  • Czy i w jakich sytuacjach istnieje obowiązek naliczania odsetek od należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął?
 • Materiały szkoleniowe zawierają m. in. 90 praktycznych przykładów, 70 stanowisk: RIO, Ministerstwa Finansów oraz wyroki sądów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa, świadczenie cywilnoprawne - kwalifikacja rodzaju należności i jej wpływ na: wysokość i sposób naliczania odsetek, zarachowania wpłaty, umarzanie, zaokrąglanie, windykowanie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, inwentaryzowanie, przedawnienie oraz wykazywanie odsetek w sprawozdaniach.
 2. Odsetki od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:
  • Naliczanie odsetek. Prawo, czy obowiązek?
  • Odsetki: umowne, ustawowe, ustawowe za opóźnienie, maksymalne, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
  • Kiedy jednostka sektora finansów publicznych jest stroną transakcji handlowej?
  • Kiedy umowa jest, a kiedy nie jest transakcją handlową? Przykłady.
  • Czy umowy najmu, dzierżawy, dostaw wody, odprowadzania ścieków są transakcjami handlowymi?
  • Terminy płatności w transakcjach handlowych.
  • Czy jednostka może naliczać odsetki jeszcze przed upływem terminu płatności?
  • Uwaga – obowiązek naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, pomimo Wyroku TSUE z dnia 13 stycznia 2022 r.!!!
  • Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty, jak ustalać jej wysokość? Przykłady.
  • Czy od niezapłaconej rekompensaty nalicza się odsetki, jakie i od kiedy? Przykłady, wyroki sądów.
  • Co z odsetkami opiewającymi na drobne kwoty?
  • Czy można zaokrąglać odsetki ustawowe za opóźnienie do pełnych złotych?
  • Ustalenie terminu dokonania wpłaty.
  • Zaliczanie wpłat na należność główną i odsetki.
  • Umarzanie odsetek cywilnoprawnych oraz odraczanie i rozkładanie na raty.
  • Obowiązek zmiany uchwały organu stanowiącego o zasadach udzielania ulg w należnościach cywilnoprawnych!
  • Windykacja i przedawnienie odsetek cywilnoprawnych.
  • Przedawnienie należności i odsetek od konsumenta – zasady postępowania. Przykłady.
  • Procedury kontroli zarządczej w zakresie dochodzenia należności.
 3. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym:
  • Interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych – ustawy szczególne, ustawa o finansach publicznych, k.p.a., czy dział III o. p. Co pierwsze?
  • Kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, a kiedy odsetki za zwłokę?
  • Zasady udzielania ulg. Rozkładanie należności na raty. Pułapka!
  • Zaliczanie wpłat na należność główną i odsetki.
  • Czy możemy nie naliczać odsetek od niepodatkowych należności budżetowych do kwoty 8 70 zł?
  • Czy odsetki od niepodatkowych należności budżetowych zaokrąglamy do pełnych złotych?
  • Ustalanie terminu zapłaty należności.
  • Windykacja i przedawnienie odsetek od niepodatkowych należności budżetowych.
  • Wójt, burmistrz, prezydent jako wierzyciel. Czy kierownik jednostki może prowadzić windykację?
  • Wyjaśnienia RIO, Ministerstwa Finansów, wyroki sądów, liczne przykłady.
 4. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
  • Zasady: wyliczania, nienaliczania i zaokrąglania odsetek, ustalania terminu dokonania wpłaty.
  • Zaliczanie wpłat podatnika – art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej. Przykłady, wyroki sądów.
  • Czy odsetki, jakie pozostają po proporcjonalnym zaliczeniu wpłaty na podstawie art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej należy zaokrąglać? Liczne przykłady.
  • Jak uniknąć błędów w wyliczaniu odsetek? Kiedy nie naliczamy odsetek?
  • Zasady umarzania odsetek za zwłokę oraz odraczania i rozkładania na raty.
  • Kiedy odsetki wylicza podatnik, a kiedy organ podatkowy?
  • Odsetki w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych.
  • Windykacja odsetek od zaległości podatkowej.
  • Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej. Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia – liczne przykłady.
  • Ulgi w odsetkach, a pomoc publiczna.
  • Rozkładanie na raty – zmiany w przepisach prawa, uchylenie art. 259 o.p.
 5. Odsetki za zwłokę w zapłacie - procedury kontroli zarządczej.
 6. Ewidencja księgowa odsetek – przypisy, odpisy, wycena, klasyfikacja budżetowa, ewidencja odsetek przedawnionych.
 7. Odsetki w sprawozdawczości: budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
 8. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych:
  • Kiedy potwierdzenie sald, a kiedy weryfikacja?
  • Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji.
  • Zasady inwentaryzowania należności i zobowiązań odsetkowych.
 9. Odsetki a dyscyplina finansów publicznych.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jsfp, skarbnicy, księgowi, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za naliczanie świadczeń pieniężnych, osoby odpowiedzialne za windykowanie należności w jsfp, pracownicy sporządzający sprawozdania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Aneta Panek
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-344-66-30 wew. 32 / +48 730-696-423
aneta.panek@frdl.kielce.pl
Monika Dziedzic
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 25 lipca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 2 sierpnia 2024 r.