Organizacja ruchu drogowego. Zagadnienia specjalistyczne.

Cena: 420 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 24 października.

Cena po 24.10 – 450 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania czasowej organizacji ruchu rodzą u wydających decyzje i opinie, problemy w prawidłowej ocenie organizacji ruchu i jego nadzorze. Podczas proponowanego szkolenia przekażemy niezbędną wiedzę z zakresu zagadnień zatwierdzania bądź sporządzania planów organizacji ruchu. W trakcie zajęć wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów stałej, zmiennej i czasowej organizacji ruchu - analiza przykładowych schematów działań dla projektantów organizacji ruchu, zarządcy drogi, policji i organu zarządzającego ruchem na drodze. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory pism i dokumentów do realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie zasad inicjowania zmian w organizacji ruchu – dwa katalogi podmiotów uprawnionych do zainicjowania zmian w organizacji ruchu.
 • .Zrozumienie pojęcia organizacji ruchu drogowego – geometria, zakres dostępu do drogi, zasady umieszczania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Opanowanie zagadnień zatwierdzania organizacji ruchu w kontekście sporządzania organizacji ruchu.
 • Zdobycie umiejętności oceny projektu organizacji ruchu w kontekście projektu budowlanego.
 •  Zdobycie umiejętności prawidłowego wydawania opinii do geometrii drogi przez organy zarządzające ruchem na drogach.
 • Poznanie zasad współpracy w zakresie organizacji ruchu drogowego pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w zmianach organizacji ruchu.
 • Zdobycie umiejętności reagowania na działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
 • Poznanie zasad dokonywania ocen organizacji ruchu.
 • Zdobycie umiejętności reagowania w przypadku gwałtownych i nieplanowanych zmian w organizacji ruchu drogowego – analiza najczęstszych przypadków.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Rozumienie pojęcia organizacja ruchu drogowego: geometria drogi, zakres dostępu do drogi, zasady i sposób umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasady działania sygnalizacji świetlnej.
 2. Typologia projektów organizacji ruchu – zasady kwalifikowania przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
 3. Zasady organizacji pracy zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem na drodze przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
 4. Jednostki uprawnione do składania projektów organizacji ruchu do rozpatrzenia.
 5. Jednostki uprawnione do inicjowania procedury zmiany organizacji ruchu.
 6. Odpowiadanie na wnioski w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego.
 7. Zasady przekazywania zatwierdzanych organizacji ruchu: do zarządców dróg, dla Policji, dla jednostek składających projekt do rozpatrzenia.
 8. Projekt organizacji ruchu a projekt budowlany – wzajemne powiązania i zależności.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządów dróg, organów zarządzających ruchem na drogach i organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, projektanci organizacji ruchu, inżynierowie drogownictwa, pracownicy policji – Komend Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Policji, Wydziału Ruchu Drogowego, pracownicy wykonawców i podwykonawców robót drogowych, wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 31 października 2022 r.