Prowadzenie postępowań w zakresie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa

Miejsce
Internet
Termin
14 maja 2021
Czas trwania
09:30 - 14:00
Cena
299 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu w trakcie którego zostanie przekazana niezbędna wiedza potrzebna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej, opłat adiacenckich oraz analizy zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas szkolenia omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz cywilnych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przykładowe pytania, na które zostaną udzielone odpowiedzi:

 • Jakie są ustawowe ograniczenia w zakresie terminu wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej?
 • Jak należy interpretować pojęcie zbycia nieruchomości, czy zbycie udziału stanowi przesłankę do naliczenia opłaty planistycznej, czy sprzedaż i zbycie to tożsame pojęcia?
 • Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, gdy z wnioskiem wystąpiła strona?
 • Czy można ustalić stawkę procentową w decyzji o warunkach zabudowy i prowadzić postępowanie o naliczenie opłaty w oparciu o warunki zabudowy?
 • W jakim terminie można naliczyć opłatę adiacencką?
 • Czy po zbyciu działek wydzielonych w wyniku podziału można naliczyć opłatę adiacencką?
 • Kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty?
 • Czy każdy podział obliguje do wszczęcia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej?
 • Czy zawsze realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej skutkuje koniecznością naliczenia opłaty adiacenckiej?
 • Czy odmowa korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej może skutkować odstąpieniem od naliczenia opłaty?
 • Czy gmina w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej może pobierać inne daniny publiczne niż opłata adiacencka?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 1. Obowiązek czy uprawnienie gminy do wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej;
 • Warunki niezbędne dla naliczenia opłaty.
 • Analiza pojęcia „zbycie nieruchomości”.
 • Specyfika prowadzenia postępowania z wniosku strony.
 • Ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego.
 • Termin wniesienia opłaty.
 1. Roszczenia odszkodowawcze właścicieli na skutek:
 • Braku możliwości korzystania z nieruchomości.
 • Obniżenia wartości nieruchomości.
 • Skutki finansowe zwłoki w rozpoznaniu wniosku.
 • Postępowanie dowodowe, obowiązki strony.
 • Termin przedawnienia roszczeń.
 1. Opłata adiacencka w związku z podziałem nieruchomości.
 1. Istotne elementy uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty.
 2. Przesłanki warunkujące wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia opłaty.
 3. Termin uprawniający organ do naliczenia opłaty.
 4. Daty istotne przy wycenie nieruchomości.
 5. Podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty.
 1. Opłata adiacencka wynikająca z budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 1. Przesłanki skutkujące koniecznością wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty,
 2. Analiza pojęcia „budowa urządzeń infrastruktury technicznej”.
 3. Podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty.
 4. Termin uprawniający organ do naliczenia opłaty.
 5. Daty istotne przy wycenie nieruchomości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji samorządowej zajmujący się aspektami renty planistycznej i opłaty adiacenckiej

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 10 maja 2021 r.